TIJ ชวนผู้นำรุ่นใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสังคมปลอดภัยสำหรับกลุ่มเปราะบาง

1 min read

TIJ ชวนผู้นำรุ่นใหม่แลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างสังคมปลอดภัยสำหรับกลุ่มเปราะบาง

 

 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่จากหลากหลายภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการสร้างความยุติธรรมในสังคม จึงจัดหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา รุ่นที่ 3 (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD) ขึ้น ซึ่งครั้งนี้ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “A Gender-sensitive Lens to Create a Safer Society” เพื่อให้กลุ่มผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมอบรมเข้าใจปัญหาเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้หญิง และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวคิดเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาร่วมกัน

โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (ที่ 2 จากขวา) กล่าวนำ รวมถึงมีการอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรมชายเป็นใหญ่ การโยนความผิดให้กับผู้เสียหาย การวัดผลสำเร็จของการป้องกัน ตลอดจนความยุติธรรมในมิติทางเพศ โดย คุณวันชัย รุจนวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ที่ 2 จากซ้าย) คุณจะเด็ด เชาวน์วิไล คุณวันชัย รุจนวงศ์ ประธานคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก คุณจะเด็ด เชาวน์วิไล ผู้อำนวยการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล (ขวาสุด) และ ดร.สิตา สัมฤทธิ์ Assistant Director Poverty Eradication and Gender Division, ASEAN Secretariat (ซ้ายสุด) ที่กล่าวเกี่ยวกับ มุมมองจากอาเซียนด้านสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคการเข้าถึงความยุติธรรมของกลุ่มเปราะบางในประเทศต่างๆ