ประชุมระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม :วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย :

1 min read

ประชุมระดมความคิดเห็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม :วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ”

จัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม และองค์กรภาคีเครือข่าย :

 

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ ประธานกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน เตรียมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม :วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ชี้แจงความเป็นมา สาระสำคัญยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอกรอบแนวคิดการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ โดยมีทีมงาน ดร.ประเสริฐ เล็กสรรเสริญ จากมหาวิทยาลัยมหิดล นำเสนอสถานการณ์คุณธรรมของสังคมไทย และกรอบประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกลุ่มเครือข่าย

หลังจากนั้น ได้แบ่งกลุ่มย่อยระดมความคิดเห็นเพื่อบูรณาการความร่วมมือ และหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย ในแต่ละกลุ่มเครือข่าย 6 กลุ่ม โดยมีกลุ่มเครือข่ายองค์กรภาครัฐ กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคธุรกิจเอกชน กลุ่มเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมชุมชน และครอบครัว กลุ่มเครือข่ายองค์กรทางศาสนา กลุ่มเครือข่ายองค์กรการศึกษา และกลุ่มเครือข่ายองค์กรสื่อมวลชน ดำเนินการโดยทีมงานจากมหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

ส่วนภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยข้อสรุปสถานการณ์ เสนอแนะแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม และหารือรายละเอียดรูปแบบการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ ๑๐ และการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่าย

วัตถุประสงค์การจัดงานสมัชชา ในครั้งนี้เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่าย และนำเสนอผลเชิงรูปธรรม ด้านการส่งเสริมคุณธรรมขององค์กรเครือข่ายทางสังคม รวมถึงสร้างกระแสให้เกิดความตระหนัก และตื่นตัวในการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยเฉพาะคุณธรรมด้านวินัย และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔ และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านคุณธรรม ในการนำเสนอความก้าวหน้า การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการขับเคลื่อนของหน่วยงาน องค์กร ในระดับกระทรวง และระดับจังหวัด

เพื่อสร้างการรับรู้ และขยายผลในวงกว้าง พร้อมติดตามรายงานผลการขับเคลื่อนตามประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ผ่านมา การขยายผลสู่การปฏิบัติในระดับภูมิภาค และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในปีต่อไป

งานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด “๑ ทศวรรษ สร้างสังคมคุณธรรม : วินัยคน สะท้อนวินัยชาติ” จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 และวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย