TIJ ชวนเครือข่ายผู้นำ RoLD Program ถอดบทเรียน “บ้านกาญจนาภิเษก” บ้านพักของผู้ก้าวพลาด มุ่งคืนเยาวชนคนดีสู่สังคมตามหลักนิติธรรม

1 min read

TIJ ชวนเครือข่ายผู้นำ RoLD Program ถอดบทเรียน “บ้านกาญจนาภิเษก” บ้านพักของผู้ก้าวพลาด มุ่งคืนเยาวชนคนดีสู่สังคมตามหลักนิติธรรม

 

 

เยาวชน คือ กำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม แม้จะก้าวพลาดด้วยความเยาว์วัย ก็สมควรได้รับโอกาสในการแก้ไข และกลับตัวเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าต่อสังคม สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) เห็นความสำคัญในประเด็นดังกล่าว จึงเปิดโอกาสให้ผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา รุ่นที่ 3 (TIJ Executive Program on the Rule of Law and Development: RoLD Program) เข้าศึกษาดูงาน ณ บ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม เพื่อรับฟังการบรรยาย และ ถอดบทเรียนในมิติการฟื้นฟูและเสริมพลังด้านบวกให้แก่เยาวชนผู้ก้าวพลาด จากคุณทิชา ณ นคร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) บ้านกาญจนาภิเษกฯ

โดยครั้งนี้มีผู้นำและผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (จากซ้ายไปขวา) เช่น คุณพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ดร. สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด คุณจิราพร ขาวสวัสดิ์ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คุณโสมนัส เจือศรีกุล รองผู้อำนวยการหลักสูตรอบรมสำหรับผู้บริหารระดับสูงด้านหลักนิติธรรมและนโยบาย และ รศ.ดร. สุรินทร์ คำฝอย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง