ขอเชิญผู้มีจิตใจศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารเทพรัตน์การุญ​ (ส่วนต่อขยาย)​ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

1 min read

ขอเชิญผู้มีจิตใจศรัทธา ร่วมบริจาคเงิน เพื่อสมทบทุนสร้าง อาคารเทพรัตน์การุญ​ (ส่วนต่อขยาย)​ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

 


ในอนาคตเนื่องจากผู้สูงอายุจะมีอายุยืนยาวขึ้น อัตราการเกิดลดลง คนไทยมีลูกน้อยลง ขนาดของครอบครัวที่เล็กลง คนวัยทำงานต้องออกไปทำงานนอกบ้านหรือไปทำงานในเมืองใหญ่ จะทำให้ผู้สูงอายุจะต้องอยู่ตามลำพังในครัวเรือนมากขึ้นประชากรสูงอายุไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวันด้วยตนเองได้แก่กินอาหารอาบน้ำแต่งตัวขับถ่ายและเคลื่อนไหวไปมาภายในบ้านนำสู่ปัญหากระทบกับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ


ในโรงพยาบาล จะพบปัญหาไม่สามารถจำหน่วยผู้สูงอายุออกจากโรงพยาบาลได้ เนื่องจากผู้สูงอายุมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาอันมาจากความชรามีพยาธิสภาพในหลายระบบในเวลาเดียวกันแนวโน้มการเจ็บป่วยจึงง่ายและไม่หายขาดและผู้ป่วยสูงอายุจึงมีอัตราการกลับเข้ามานอนรักษาตัวในโรงพยาบาลซ้ำสูงทำให้หอผู้ป่วยเต็มและโรงพยาบาลไม่สามารถรับผู้ป่วยรายอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่าเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลได้

ดังนั้นโรงพยาบาลจึงต้องปรับการดูแลรักษาผู้สูงอายุจากการรักษาในโรงพยาบาล มาเป็นการรักษาแบบ Intermediated care โดยจัดตั้งหน่วยพิเศษขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ต้องจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลเนื่องจากอาการของโรคทุเลาลง แต่ยังต้องฟื้นฟูสภาพหรือให้ผู้ดูแล (care giver) ได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้สามารถดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวที่บ้าน (Home care) หรือกลับไปพักฟื้นในชุมชน แบบ Nursing homeได้


นอกจากนี้ยังพบว่าการคัดกรองป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุยังเป็นมาตรการสำคัญเพื่อใช้ค้นหาปัญหาและนำไปสู่การวางแผนการดูแลได้อย่างตรงประเด็นและการแพทย์ทางเลือกยังเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน หรือบำบัดโรคหรืออาการในผู้สูงอายุ เพื่อเสริมการรักษาโดยการแพทย์ทางหลักหรือในกรณีที่การรักษาโดยแพทย์ทางหลักอาจได้ผลน้อย


ในสังคมไทย ผู้สูงอายุมักถูกมองว่าเป็นภาระต่อสังคมทั้งๆ ที่ผู้สูงอายุก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เทียบเท่ากับบุคคลอื่นๆ และเคยทำประโยชน์แก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติมาก่อน ผู้สูงอายุส่วนใหญ่สามารถดูแลตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อสังคม และยังคงสามารถทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้ หากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม


การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเห็นได้จากหน่วยงานบริการของภาครัฐได้แก่ สถานสังคมสงเคราะห์คนชรา ศูนย์บริการผู้สูงอายุในชุมชน การให้บริการผู้สูงอายุตามสถานพยาบาลต่างๆ อย่างไรก็ตามยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการต่างๆ ของรัฐ เช่น ขีดความสามารถการให้บริการ จำนวนสถานบริการที่ให้บริการไม่เพียงพอ และรูปแบบการให้บริการยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ได้


เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ สภากาชาดไทยและโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จึงมีนโยบายในการพัฒนาต้นแบบการให้บริการด้านผู้สูงอายุเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต (Quality of life) ของประชาชน โดยการจัดตั้งโครงการ“ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุสภากาชาดไทย