ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เปิดโครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย จ.ชลบุรี

1 min read

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย จังหวัดชลบุรี สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ประสานความร่วมมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวิธีการเข้าถึงสิทธิ ข้อกฎหมายที่ควรรู้ ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

 

 

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น นายสุรชัย  ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานนอกระบบในสังคมสูงวัย เพื่อให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ และสะท้อนถึงการให้ความสำคัญของหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุรวมตัวกันเป็นเครือข่าย ประสานความร่วมมือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวิธีการเข้าถึงสิทธิ ข้อกฎหมายที่ควรรู้ ได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมเป็นผู้สูงวัยอย่างมีคุณค่า ณ โรงแรมโนโวเทล มารีน่า ศรีราชา แอนด์ เกาะสีชัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยมี นางอุดมลักษณ์ สอนสารี รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงาน ทั้งนี้ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพอิสระ มีเป้าหมายเพื่อเสริมรายได้หรือเป็นงานอดิเรก เป็นอาชีพ หรือกิจกรรมที่ไม่ใช้กำลังมาก ทำงานไม่เต็มเวลา ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงาน อีกทั้งแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน กฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การอบรมครั้งนี้มีแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เข้ารับการอบรม จำนวน 110 คน ระยะเวลาการดำเนินโครงการจำนวน 2 วัน รูปแบบการอบรม ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิต มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุให้เกิดความสนิทสนมและรวมตัวกันเป็นเครือข่าย

นายสุรชัย กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีภารกิจหลักในด้านการคุ้มครอง ดูแล นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบให้มีคุณภาพชีวิตด้านแรงงานที่ดี มีสภาพการจ้าง และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ตลอดจนให้ความสำคัญของกลุ่มแรงงานผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึงได้ดำเนินการจัดอบรมโครงการในวันนี้ เพื่อให้แรงงานนอกระบบซึ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ได้รับทราบถึงสถานการณ์ด้านแรงงานที่สำคัญๆ รวมถึงสิทธิด้านการคุ้มครองแรงงานอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม โดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีทั้งการบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ อีกทั้งยังมีการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทำความรู้จัก สร้างความคุ้นเคย และเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน จนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายเพื่อประสานความร่วมมือ และช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน พร้อมเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าในสังคมต่อไป