สมาคมประมงเข้าพบ‘จับกัง 1’หารือแนวทางแก้ปัญหาด้านแรงงานประมงทะเล

1 min read

ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอปัญหาต่างๆ ด้านแรงงานประมงทะเล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

 

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายกำจร มงคลตรีลักษณ์ ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและนำเสนอปัญหาต่างๆ ด้านแรงงานประมงทะเล เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข

 

โดยมี ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย สำหรับการหารือดังกล่าวเพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหา ข้อเสนอ แนวคิด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเล ในประเด็นต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล การขยายระยะเวลาการดำเนินการแรงงานต่างด้าวตาม ม.43 การแก้ไขกฎระเบียบของกระทรวงแรงงาน เช่น ระเบียบการจ่ายค่าจ้างให้แรงงานเนื่องจากไม่มีความเสมอภาคกับอาชีพอื่นๆ แก้ไขกฎหมายให้แรงงานประมงทะเลทุกประเภทสามารถเพิ่มนายจ้างแทนการเปลี่ยนนายจ้างได้

 

 

การยกเว้นการตรวจลงตราวีซ่าให้กับกลุ่มแรงงานที่วีซ่าหมดอายุ 30 กันยายนนี้ ให้หารือกับกระทรวงมหาดไทย เพื่อในการออกบัตรประชาชนให้กับคนไทยกว่า 4,000 คน ที่ประสงค์จะทำงานบนเรือประมง แต่ไม่สามารถลงเรือไปทำการประมงได้เพราะไม่มีบัตรประชาชน จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดออกบัตรหมายเลข 0 เพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถทำงานลงเรือประมงได้ และขอให้หน่วยเกี่ยวข้องจัดหางานแรงงานไทยเพื่อทำงานในเรือประมงจำนวน 50,000 คน ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด รวบรวมบุคคลที่ต้องการทำงานบนเรือประมง เพื่อจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานบนเรือประมงในแต่ละประเภทเครื่องมือ

 

นายสุชาติ กล่าวว่า ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ฝากผมให้มาแก้ไขปัญหาแรงงานโดยเฉพาะ การที่ประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและสมาชิกมาขอเข้าพบในวันนี้ นอกจากจะมาแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ผมเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีแล้ว ยังจะได้ร่วมกันพูดคุยถึงสภาพปัญหา ข้อเสนอ แนวคิด ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานประมงทะเล ในประเด็นต่างๆ ทั้งการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงทะเล

ซึ่งในเรื่องนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยขอให้แต่ละส่วนราชการบูรณาการการทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะปัญหาแรงงานประมง เพื่อยกระดับไปสู่ Tier 1 เสริมสร้างความมั่นใจให้กับการส่งออกสินค้าไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนประเทศ โดยเฉพาะการเร่งฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โควิด -๑๙ คลี่คลายลง ตามแนวทาง“รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันวางแผนกำหนดอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน