สำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมสรรพากร บูรณาการจัดการภาครัฐ (Big data) เชื่อมโยงข้อมูลชำระเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง ผู้ประกันตน

1 min read

สำนักงานประกันสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงกับกรมสรรพากร บูรณาการจัดการภาครัฐ (Big data) เชื่อมโยงข้อมูลชำระเงินสมทบประกันสังคม นายจ้าง ผู้ประกันตน

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.20 น. ณ ห้องประชุมสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานประกันสังคม ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนายจ้าง และผู้ประกันตน ระหว่างสำนักงานประกันสังคม กับ กรมสรรพากร โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงนามบันทึกข้อตกลง ร่วมกับ นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร โดยมี ผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม และผู้บริหารกรมสรรพากร เข้าร่วมพิธีลงนาม


หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า สำนักงานประกันสังคม และกรมสรรพากร มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการบูรณาการบริการภาครัฐ ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ของหน่วยงานให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง โดยในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลการประกันสังคมครั้งนี้ เป็นไปตามแนวทาง Digital Transformation ที่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการทำงาน และการให้บริการ เพื่อส่งมอบความสะดวกสูงสุด และส่งเสริมนวัตกรรมการทำงานที่ยกระดับการให้บริการ


นางสาวขนิษฐา สหเมธาพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า การบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้เสียภาษี และประกันตน ที่ใช้สิทธิลดหย่อนประกันสังคม ตั้งแต่ปีภาษี 2562 ไม่ต้องเก็บเอกสาร และขอเอกสารการประกันตน เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบสิทธิลดหย่อนประกันสังคมได้ง่ายๆ ผ่านระบบ My Tax Account ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand อย่างเต็มศักยภาพ