“ทปษ.รมว.แรงงาน” เพิ่มองค์ความรู้ อาสาสมัครแรงงาน จ.ยโสธร ขับเคลื่อนป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

1 min read

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดยโสธร ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มองค์ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ให้กับอาสาสมัครแรงงาน บูรณาการร่วมกับโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี นายนพดล จงสมชัย แรงงานจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ณ ห้องบุษราคัม โรงแรม เจ พี เอ็มเมอรัลด์ยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวว่า

กระทรวงแรงงาน มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้โดยการพัฒนาทักษะฝีมือด้านแรงงาน เพิ่มศักยภาพของกำลังแรงงาน เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง จึงกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ซึ่งตอบสนองวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ที่จะมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง ด้วยการสร้างรายได้ของประชาชนให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ คนไทยในทุกช่วงวัยจะมีความพร้อม ทั้งในด้านหลักคิด คุณธรรม และจริยธรรม และมีศักยภาพที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ด้วยการนำการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย ด้วยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ “อาสาสมัครแรงงาน” ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานในการประสานงานและเป็นสื่อกลางในการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

ศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ถือเป็นโอกาสอันดีของจังหวัดยโสธรที่ทีมกระทรวงแรงงานได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง เทคนิคยุทธวิธีในการนำเสนอการบริการด้านแรงงาน เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่/ชุมชนได้อย่างถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน รวมถึงการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หารือ ข้อเสนอแนะ เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมบูรณาการงานในรูปแบบประชารัฐ ที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน และจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้ ปัจจุบันจังหวัดยโสธรมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล จำนวนทั้งสิ้น 79 คน