‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ติวเข้ม อสร.นายจ้าง ผู้นำชุมชนเมืองปากน้ำโพ รู้นโยบายบริหารแรงงานต่างด้าว สร้างเครือข่ายป้องกันการค้ามนุษย์ในพื้นที่

1 min read

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่ จ.นครสวรรค์ เปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงาน และโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย บรรยายพิเศษเรื่อง อาสาสมัครแรงงานพลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน และการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ สนับสนุนเขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ป้องกันลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2563 และโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และบรรยายพิเศษเรื่อง อาสาสมัครแรงงานพลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน และการทำงานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ ณ โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

โดยมี นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ แรงงานจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวว่า อาสาสมัครแรงงาน เป็นบุคคลที่มีความเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานของอาสาสมัครแรงงาน เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ ต้องเสียสละเวลาที่ควรจะใช้ในการประกอบอาชีพ หรือประกอบภารกิจต่าง ๆ ในด้านส่วนตัว และครอบครัว และยังเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นกำลังสำคัญที่จะร่วมปฏิบัติงานกับองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนและทุกข์ยาก และตามที่ได้บูรณาการจัดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง สถานประกอบการ

และองค์กรภาคีเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบ ขั้นตอน การขอรับใบอนุญาตทำงาน บทลงโทษ ตามพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และระเบียบที่เกี่ยวข้องนั้น ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง เป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครแรงงาน นายจ้าง สถานประกอบการ ผู้แทนชมรม สมาคมอาชีพ องค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย รวมถึงการป้องกัน และลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในพื้นที่อีกด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 450 คน ประกอบด้วย อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ 141 คน นายจ้าง สถานประกอบการ ผู้แทนชมรม สมาคมอาชีพ องค์กรเอกชน และผู้นำชุมชน จำนวน 280 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 19 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานแก่อาสาสมัครแรงงานในการปฏิบัติภารกิจการประสานการให้บริการด้านแรงงาน รวมทั้งเป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกับเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานในด้านนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว