คนไทยทั่วประเทศ – ทั่วโลก รวมใจสวดมนต์ข้ามปี กระทรวงวัฒนธรรม จัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ ด้านศาสนาคริสต์ – พราหมณ์ – ฮินดู – ซิกข์ จัดพิธีตามหลักศาสนบัญญัติ

1 min read

คนไทยทั่วประเทศ – ทั่วโลก รวมใจสวดมนต์ข้ามปี กระทรวงวัฒนธรรม จัดสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ ด้านศาสนาคริสต์ – พราหมณ์ – ฮินดู – ซิกข์ จัดพิธีตามหลักศาสนบัญญัติ

 

​นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม บูรณาการทำงานร่วมกับกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย” ระหว่างวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๑ มกราคม ๒๕๖๓

เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และสวดมนต์ให้ประเทศไทยมีความสงบสุข พร้อมเสริมสิริมงคลให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ตลอดจนเป็นแรงจูงใจให้ประชาชน ลด ละ เลิก อบายมุข ในเทศกาลปีใหม่


​โดยในปีนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานไฟพระฤกษ์ให้แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อถวายเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจุดประกอบในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย พ.ศ. ๒๕๖๓


​นอกจากนี้ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ยังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมาคมวิสาขบูชาโลก คณะกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ และสมัชชาสงฆ์ไทยในต่างประเทศ/ยุโรป/เอเชีย หรือประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาและประเทศที่มีชุมชนชาวพุทธทั่วโลก จัดสวดมนต์ข้ามปี อาทิเช่น

วัดเหมอัศวาราม ประเทศจีน วัดไทยมิวนิค ประเทศเยอรมันนี วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ประเทศมาเลเซีย วัดอตัมมยตาราม ประเทศสหรัฐอเมริกา วัดพุทธธรรม ประเทศออสเตรีย วัดพุทธาราม ประเทศเกาหลี วัดประธาตุหลวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นต้น โดยในปีนี้ กรมการศาสนา ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสถิติแห่งชาติในการสรุปสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีทั้งประเทศ โดยกรมการศาสนาได้ตั้งศูนย์ประสานงานสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ ระดับหน่วยงาน และระดับประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วประเทศ


​อีกทั้งในปีนี้ วธ. ขอความร่วมมือองค์การศาสนาเชิญชวนศาสนสถานในสังกัด จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลและจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ตามหลักศาสนบัญญัติของศาสนานั้น ๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนท์ จัดพิธีนมัสการข้ามปี อธิษฐานโต้รุ่ง ณ คริสตจักรทั่วประเทศ, ศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก จัดพิธีบูชาขอบพระคุณขึ้นปีใหม่

ณ โบสถ์ทั่วประเทศ, ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู จัดที่เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ และวัดเทพมณเฑียร วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กำหนดให้มีพิธีสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช 2563 ตั้งแต่เวลา 21.30 น. ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 00.30 น. และศาสนาซิกข์ จัดที่คุรุดวาราศีคุรุสิงห์สภา ในวันที่ 31 ธันวาคม 2562