โครงการ NBI YOUTH รุ่นที่ 7 จัดโดยนักศึกษานักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 8 โดยมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมกว่า 1,000 คน (ชมคลิป)

1 min read

โครงการ NBI YOUTH รุ่นที่ 7 จัดโดยนักศึกษานักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 8 โดยมีเยาวชนจากสถาบันการศึกษาภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

 

เยาวชนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 350 สถานศึกษา ประกอบด้วยนักเรียน ทั่วทั้ง 7 จังหวัดในภาคใต้ตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส พัทลุง สตูล และตรัง จำนวนเยาวชนผู้เข้าร่วมค่ายกว่า 1,000 คน (คัดเลือกจากสถานศึกษาละ 3 คน จากโรงเรียนนั้นๆ ) เข้าร่วมโครงการค่าย NBI YOUTH เพื่อสร้างแนวคิดในการฝึกทักษะและส่งเสริมในการเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อสามารถเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตต่อไป


โครงการฯ นี้ จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 8 ของสถาบันการสร้างชาติ (NBI) โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ฯพณฯ ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนจาก 350 สถานศึกษา กว่า 1,000 คน เข้าร่วมรับฟังบรรยายและกิจกรรมที่ให้ข้อคิดเรื่องการสร้างเยาวชนให้เป็นคน ดี เก่ง กล้า และเพื่อตั้งชมรม NBI YOUTH ทั่วทุกจังหวัดใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งเยาวชนเหล่านี้ จะเข้าร่วมกิจกรรมค่าย NBI YOUTH ในวันพฤหัสบดีที่ 21 จนถึงวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ.สงขลา


ภายในค่ายครั้งนี้ มีกิจกรรมมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาให้เยาวชนได้เรียนรู้ ภาวะการนำ ภาวะคุณธรรม และภาวะบริหาร ตามหลักสูตรของสถาบันการสร้างชาติ, ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน ความคิด พัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมไปในทิศทางที่ชัดเจนในการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งเยาวชนได้รับฟังคำบรรยายพิเศษ หัวข้อ “ความจำเป็นของเยาวชนในการสร้างชาติ” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) พร้อมทั้งมีกิจกรรมมากมาย เพื่อฝึกฝนและนำความรู้ที่ได้รับไปจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ ในสถานศึกษาของตนเอง และขยายโอกาสไปยังเพื่อนๆ เพื่อส่งต่ออุดมการณ์อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้เป็นคนที่ดี เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน คนเก่งที่ใช้ศักยภาพอย่างเต็มความสามารถ และเป็นคนกล้าที่ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องในสังคม


ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงค์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า “ค่าย NBI YOUTH จะฝึกให้เยาวชนมีความสำนึกในการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าสูงสุด คำนึงถึงการทำประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าประโยชน์ของตนเอง โดยกิจกรรมในค่ายจะเน้นการฝึกทักษะการคิด ทักษะการเป็นผู้นำ และใช้ความรู้ความสามารถเพื่อส่วนรวมอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมเยาวชนให้คิดวิเคราะห์ ทำวิจัย เพื่อนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในครอบครัว สถานศึกษาหรือแม้แต่ชุมชนของตนเอง”


นอกจากอดีตรัฐมนตรีไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ และ อดีตรัฐมนตรีอำนวย ปะติเส แล้ว รศ.ดร.โภคิน พลกุล ประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 มีความมุ่งมั่นในการจัดงานครั้งนี้ กล่าวว่า “การสร้างคนเพื่อให้คนไปสร้างชาติ เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง และกลุ่มคนที่สำคัญมากที่สุดต่ออนาคตของชาติคือ เยาวชน เนื่องจาก เยาวชนในวันนี้ คือผู้ใหญ่หรือพลเมืองของประเทศไทยในอนาคต เราเห็นว่า เราไม่อยากเป็นเพียงคนที่วิพากษ์วิจารณ์ถึงสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่เอื้อให้เยาวชนได้รับการพัฒนาเพื่อเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งด้านวิชาการ การอยู่ในสังคม การเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ และด้านคุณธรรม แต่เราอยากเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ร่วมมือกับทุกภาคส่วนอื่นๆ สนับสนุนให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น เราจึงจัดทำ โครงการ NBI YOUTH ขึ้น”


คุณอรัญญา สกุลโกศล ceo นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 กล่าวว่า ในนามตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 8 พวกเราตระหนักในความสำคัญของภารกิจและความรับผิดชอบของพวกเราที่มีต่ออนาคตของชาติ พวกเราจึงยินดีและตั้งใจในการสร้างเยาวชน “คนใหม่” ที่มีใจเพื่อส่วนรวมเหนือส่วนตน และมีความยินดีที่ท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหาร และท่านครูอาจารย์ ของสถาบันการศึกษา ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้เห็นคุณประโยชน์และสละเวลามาร่วมโครงการนี้