ก.แรงงาน จับมือ การนิคมฯ สภากาชาดฯ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

1 min read

กระทรวงแรงงาน จัดกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ณ บริษัท ไอ.จี.เอส จํากัด (มหาชน) เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร จากจำนวน 15 ครั้ง ช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานและประชาชนที่ประสบอันตรายจากการทำงาน ส่งเสริมรณรงค์ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความเสียสละและทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

 

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกระทรวงแรงงานร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นายสุทธิพงษ์ ดำรงสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.จี.เอส. จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงาน ณ บริษัท ไอ.จี.เอส จํากัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมอัญธานี เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562

ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ซึ่งแสดงถึงพระราชปณิธานที่จะพัฒนาให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง มั่นคง และส่งเสริม ดูแล รักษาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ยังได้ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ดูแล รักษา คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

นายสุทธิฯ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ตลอดจนองค์กรนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบจำนวน 300 คน ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 15 ครั้ง ประกอบด้วย ในพื้นที่กระทรวงแรงงาน 3 ครั้ง และในสถานประกอบกิจการ 12 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4 พ.ค. 62 – 4 พ.ค.63 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระจำนวน 2 อาชีพ คือ การทำก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง ลอดช่องสิงคโปร์ สาธิตการทำน้ำพั้นซ์ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การออกบูธกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เป็นต้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ว ยังถือเป็นการสนองพระปฐมบรมราชโองการและพระราชปณิธานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน โดยการสนับสนุนการจัดหาโลหิตให้สภากาชาดไทยในการนำโลหิตไปช่วยเหลือประชาชนตลอดจนพี่น้องผู้ใช้แรงงานที่ประสบอันตรายจากการทำงาน และเป็นการส่งเสริม รณรงค์ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความเสียสละและการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของทุกคน ซึ่งได้รับความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนด้วยดีจากนิคมอุตสาหกรรมอัญธานี การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข และสำนักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร