เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยเป็นแกนนำบริจาคโลหิตมีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดมากว่า 19 ปี

1 min read

เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยเป็นแกนนำบริจาคโลหิตมีจิตอาสาช่วยเหลือกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดมากว่า 19 ปี

 


เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายยุทธชัย คงสมมาตร ผู้จัดการทั่วไป บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด หัวหน้าส่วนราชการ เปิดกิจกรรมการอบรม ทำดี ทำง่าย ให้เลือด ในโครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมกรีนโฮเทลรีสอร์ท อ.เมือง จขอนแก่น ชี่งโครงการดังกลาวนี้ไดัจัดทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 จนถึงปี พ.ศ.2561 รวม 19 ปี มีสถานศึกษาเข้าร่วม 3,376 แห่ง ครูและนักเรียนผ่านการอบรมจำนวน 30,541 คน

โดยแนวคิดนายวัลลภ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและพาณิชยการ เป็นเยาวชนทีมีความรู้คู่คุณธรรมมีจิตอาสา รู้จักการเป็นผู้ให้ โดยเริ่มต้นจากการเป็นผู้บริจากโลหืต เป็นผู้นำประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตแก่บุคคลที่อยู่ใกล้ตัว สำหรับปีการศึกษา 2562 ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมทำดี ทำง่าย ให้เลือด ในพื้นที่ 12 จังหวัด คิอ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น พิษณุโลก ลำปาง เชียงใหม่ นครสวรรค์ สงขลา ภูเก็ต กระบี่ และนครศรีธรรมราช

โดยมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง โลหิต การบริจาคโลหิต จากสื่อวีดีทัศน์ นิทรรศการ ผลิตภัณฑ์โลหิตจริง การใช้เครี่องหมายกาชาดที่ถูกต้อง และการฝึกปฎิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ( cpr) สำหรับจังหวัดขอนแก่น มีครูและนัเรียนเข้าร่วมอบรมกว่า 250 คน จากสถานศึกษาทั้งหมด 40 แห่ง โดยนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้กล่าวเน้นย้ำให้เยาวชนตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้จากวิทยากรอย่างตั้งใจ เพื่อนำไปรณรงค์เชิญชวนเพื่อน ครอบครัว ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงมาบริจาคโลหิต เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

พร้อมกับเป็นผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องไปจนกว่าอายุครบ 70 ปี และมีเมตตาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และขอบคุณ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากสชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 ขอนแก่น สำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กร สภากาชาดไทย สถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสร้างกลุ่มเยาวชนให้เก่ง ดี มีจิตอาสา และมีคุณธรรมต่อไปในภายภาคหน้า