เก็บเห็ด-ของป่า คุก 5 ปี ปรับ 5 แสน กม.ใหม่อุทยาน โทษหนัก แค่ถ่ายทำสารคดี เซลฟี่ผิดที่ทาง ก็อาจเจอโทษหนัก

1 min read

 

พิมพ์ไทยออนไลน์ // สุดอึ้ง ! ใบอนุญาตไกด์นำเที่ยวในอุทยาน 5 แสน เก็บเห็ด ของป่า หรือแค่ขอถ่ายทำสารคดีท่องเที่ยว เซลฟี่เจอโขก 1 แสนเพิ่มโทษตัดไม้หวงห้ามคุก 20 ปี หวั่นรายการสารคดีท่องเที่ยวในป่าอุทยานต้องข้ามน้ำไปเกาะบาฮาทาส หรือขั้วโลกแทน ขณะชุมชนรอบเขตป่าอุทยานสุ่มเสี่ยงเจอคุกได้ทุกเมื่อ

 

 

ผู้สื่อข่าว สำนักข่าวเนตรทิพย์ ออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยระบุว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติเดิม พ.ศ. 2504 และที่แก้ไขเพิ่มเติมปี 2532 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น ใช้บังคับมาเป็นเวลานานทำให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันในการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ตลอดจนทิวทัศน์ป่าเขา ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม จึงมีการยกร่างแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับในอีก 180 วันข้างหน้า หรือตั้งแต่ 29 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

เนื้อหาหลักของ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ปี 2562 นั้น ได้กำหนดขอบเขตการคุ้มครองไม้ พันธุ์ไม้ สัตว์ป่า ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าที่มีอยู่ในอุทยานแห่งชาติวนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติ โดยครอบคลุมไปถึงรากปุ่ม ตอน กิ่ง ตา ไม้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของไม้ทุกชนิด ไม่ว่าจะถูกฟันตัด เลื่อย ผ่า ถากถาง ขนหรือกระทำการหรือวิธีการอื่นใด

เจ้าป่าเก็บเห็ด เศษฟืนคุกหนัก
ทั้งนี้ บทบัญญัตินี้รุนแรงใน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ ปี 2562 กำหนดไว้ในมาตรา 19(1)-(10) ที่ห้ามมิให้บุคคลใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ยึดถือครอบครองที่ดินก่อสร้างแผ้วถาง เผาป่าหรือกระทำการด้วยประการใดๆ ให้เสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิม
(2) เก็บหา และนำออกไปด้วยประการใดๆ ซึ่งไม้ ดิน หิน กรวด ทราย แร่ ปิโตรเลียม หรือทรัพยากรธรรมชาติอื่น อันส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
(3) ล่อหรือนำสัตว์ป่าออกไป หรือกระทำการให้เป็นอันตรายแก่สัตว์ป่าด้วยประการใดๆ

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืน ต้องระวางโทษหนักตามบทบัญญัติมาตรา 42 โดยกรณีฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 19(2) ต้องจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่หากเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ไม้ที่เป็นต้น หรือเป็นท่อนไม้ หรือทั้งสองอย่าง ที่มีปริมาตรไม้รวมกันเกิน 4 ลูกบาศก์เมตร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 -20 ปี และปรับตั้งแต่ 4 แสน – 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เผาป่า-ถือครองที่ป่าคุก 20 ปี
ส่วนกรณียึดถือหรือครอบครองที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ ให้เกิดการเสื่อมสภาพ หรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ไปจากเดิมใน เขตอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ หรือสวนรุกขชาติ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 19 (1) ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 -20 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4 แสน – 2 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และหากการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งขั้นต้น ได้กระทำในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 1 หรือพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น 2 ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด ผู้กระทำผิดต้องระวางโทษหนักกว่าโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้กึ่งหนึ่ง

ปล่อยวัว ควาย เข้าอุทยานโทษหนัก 2 หมื่น

ยังมีบทบัญญัติมาตรา 20 บุคคลซึ่งเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด

รวมทั้งมาตรา 21 บุคคลใดนำหรือปล่อยสัตว์เข้าไปในอุทยานแห่งชาติต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

ผู้ฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 20 หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 20 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท ส่วนผู้กระทำผิดมาตรา 21 (1) ปล่อยสัตว์เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

อึ้ง! ค่าธรรมเนียมไกด์อุทยาน 5 แสน
ในส่วนของการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ สำหรับผู้ที่จะขออนุญาตเข้าไปดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในเขตอุทยานแห่งชาตินั้น เป็นที่น่าสังเกตว่าใน พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ ปี 2562 นั้น กำหนดค่าธรรมเนียมเอาไว้สูงมาก อาทิ

(1) ใบอนุญาตนำหรือปล่อยสัตว์เข้าไป ฉบับละ 10,000 บาท
(2) ใบอนุญาตเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ การถ่ายทำภาพยนตร์วีดิทัศน์หรือสารคดี การถ่ายภาพหรือศึกษาธรรมชาติ ฉบับละ 100,000 บาท
(3) ใบอนุญาตเพื่อการสำรวจการศึกษาการวิจัยหรือทดลองทางวิชาการฉบับละ 100,000 บาท
(4) ใบอนุญาตเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ วีดิทัศน์สารคดีการถ่ายภาพ ฉบับละ/วันละ 100 บาท
(5) ใบอนุญาตการบริการนำเที่ยวแก่นักท่องเที่ยวในอุทยาน ฉบับละ 500,000 บาท

Cr. : เนตรทิพย์ออนไลน์
http://www.natethip.com/news.php?id=429