“ผู้ตรวจแรงงาน” ลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานแรงงานในไต้หวัน

1 min read

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยผู้ตรวจราชการกรมลงพื้นที่ตรวจราชการสำนักงานแรงงานในไต้หวัน รับฟังบรรยายสรุปจากอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พบปะเจ้าหน้าที่ สนร.เกาสง

 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายสุชาติ พรชัยวิเศษ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะผู้ตรวจราชการจากกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาตรวจราชการ ณ สำนักงานแรงงานไทยในไต้หวัน เมืองเกาสง โดยมี นางสาวแก้วใจ สัจจะเวทะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน โอกาสนี้มี นายประทีป ทรงลำยอง ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน และนางโสภา เกียรตินิรชา ผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมและประชุมกับพร้อมเยี่ยมเยียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง

สำหรับ สนร.เกาสง มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 เขต ได้แก่ เขตเกาสง ไถหนาน ไถตง จางฮั่ว เจียอี้ หยุนหลิน ผิงตง และเผิงหู จากข้อมูลเดือนมีนาคม 2562 พบว่า มีแรงงานไทยรวม 17,410 คน ทำงานอยู่ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ประเภทกิจการโลหะภัณฑ์ สิ่งทอ เครื่องจักรกล พลาสติก ฯลฯ จำนวน 17,296 คน ส่วนใหญ่อยู่ในเขตจางฮั่ว ไถหนาน และเกาสงตามลำดับ สำหรับแรงงานภาคบริการ มีจำนวน 114 คน โดยเมืองเกาสงมีจำนวนมากที่สุด ปัจจุบันมีแรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ร้อยละ 13.33 ภาคการก่อสร้างร้อยละ 58.59 ภาคบริการร้อยละ 0.17 ภาคการเกษตร ประมง ร้อยละ 0.22