กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การทางศาสนา 5 ศาสนา จัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ที่จังหวัดพิษณุโลก

1 min read

กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การทางศาสนา 5 ศาสนา จัดกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ เยี่ยมเยียนผู้นำศาสนา ที่จังหวัดพิษณุโลก

 

วันที่ 1 กันยายน 2562 กรมการศาสนา ร่วมกับผู้แทนองค์การศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนาซิกข์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการศาสนา นำเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแด่ผู้นำศาสนาและศาสนิกชน ณ จังหวัดพิษณุโลก
นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กรมการศาสนา ร่วมกับองค์การศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต์ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ศาสนาซิกข์ 15 องค์การ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และอำเภอชาติตระการ จัดโครงการศาสนิกสัมพันธ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและขาดแคลนจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2 – 4 กันยายน 2562 นำเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ไปถวายพระภิกษุสามเณร


มอบให้ผู้นำศาสนา ศาสนิกชน และนักเรียน ในพื้นที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก นอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จีนคณาณัติจีนพรต เจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) มอบข้าวสารบรรจุถุง จำนวน 100 ถุง และบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2 ลัง เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมนี้
นายกิตติพันธ์ กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวนี้ กรมการศาสนาและองค์การทางศาสนา


ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยเยี่ยมเยียนพระสงฆ์ ผู้นำศาสนา และศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดต่างๆ โดยองค์การทางศาสนาได้ร่วมกันบริจาคเงินและเครื่องอุปโภคบริโภค นำไปมอบให้ผู้นำศาสนาและศาสนิกชนในพื้นที่ที่ประสบภัยและขาดแคลนด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์การศาสนา และองค์กรเครือข่าย สร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นแก่คนในชาติ และเพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของกรมการศาสนาและดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมงานด้านศาสนา


และการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมไทย บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยทุกองค์การศาสนาในประเทศไทยต้องร่วมกันดำเนินการนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ศาสนิกชนเป็นคนดี มีคุณธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ รวมทั้งส่งเสริมให้ศาสนิกชนศาสนาต่างๆ ร่วมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสนับสนุนศาสนิกชนของตนร่วมทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา ทำให้สังคมและประเทศชาติมีความสงบร่มเย็น.

 

………………………………….