ใบขับขี่อัจฉริยะมาแล้ว.. แค่โชว์รูปถ่ายใบขับขี่ในมือถือ ไม่ต้องใช้ใบจริง ตัดปัญหาเดินวนรอบรถได้แล้ว

1 min read

พิมพ์ไทยออนไลน์ // ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวออนไลน์ รายงานว่า เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562 ที่มีการ แก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ 2522 ในหลายมาตราโดยเฉพาะ การกำหนดให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก จัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติและการกระทำความผิดตามกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีการประสานข้อมูลกันอย่างใกล้ชิด

 

นอกจากนี้ยังได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ 2522 เดิม โดยให้เพิ่มมาตรา 31/1 อนุญาตให้ผู้ขับรถแสดงใบขับขี่อัจฉริยะ หรือใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ จากเดิมที่กำหนดให้ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตนเองและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อก่อนตรวจ

โดยในวรรคสองมาตรา 31/1 กำหนดไว้ว่า “ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตนตามวรรคหนึ่งแล้ว”

การแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก ดังกล่าว เป็นการแก้ไขเพื่อรองรับการจัดทำใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือใบขับขี่อัจฉริยะ พร้อมชั้นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกรมขนส่งทางบกและกองบังคับการตำรวจจราจร โดยหลังจากนี้เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เรียกตรวจสอบใบขับขี่ ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องแสดงใบขับขี่จริง สามารถแสดงใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ QR Code ที่กรมขนสางทางบกกำหนดได้

ก่อนหน้านี้ ได้เกิดปัญหาขึ้น เพราะแม้กรมการขนส่งทางบกจะจัดทำใบขับขี่อัจฉริยะที่สแกนผ่านระบบ QR Code ของขนส่งมาตั้งแต่ปลายปี 61 แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก็ยังคงเรียกตรวจสอบและขอยึดใบขับขี่จริงอยู่ดี โดยอ้างเป็นไปตามมาตรา 140 พ.ร.บ.จราจร ที่กำหนดให้ตรวจยึดใบขับขี่จริงอยู่ ทำให้กรมการขนส่งทางบก ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก เพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว เมื่อกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้ก็เป็นอันว่า หลังจากนี้ประชาชนสามารถใช้ใบขับขี่อัจฉริยะแสดงต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แล้ว

อ่านรายละเอียดใน www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562//A/067/T_0067.PDF

Cr. : เนตรทิพย์ออนไลน์
http://www.natethip.com/news.php?id=377