สมาคมชาวจังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562 (ชมคลิป)

1 min read

สมาคมชาวจังหวัดชุมพรจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2562

 

 

 

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น.ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารบกประชุมกรรมการสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ครั้งที่ 4/2562
โดยมี ผู้ร่วมประชุม(1)​ พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคม เป็นประธาน(2) นายอาทิตย์ สินธพานนย์ อุปนายกคนที่ 1 (3) นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล อุปนายกคนที่ 2 (4) นายชุนาญ รัตนศิลา กรรมการ 5 นายวินัย วรรณขจรกิจ กรรมการ

6 นายชาคริต กฤติยาโชตอปกรณ์ กรรมการ 7 นายเวที หัตถา กรรมการ 8 ผศ.ดร.สุดคะนึง สุนทรกุล กรรมการ 9 นายกฤตพัฒน์ จุลไสย กรรมการและประชาสัมพันธ์ 10 นาย ทตรีเทพ คอรัฐ กรรมการและปฏิคม 11 นายชอบ รสมาลา กรรมการและนายทะเบียน 12 นางเนตรนภา สัจจปิยะนิจกุล กรรมการและเหรัญญิก 13 นายลือชัย มณีศรี กรรมการและเลขาธิการ กรรมการสมาคม จำนวน 27 คน มาประชุม 13 คน ไม่มาประชุม 14 คน


เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ วาระที่ 1 ในวันที่ 1พฤษภาคม 2562 ได้ประชุมคณะกรรมการทำงานจัดงาน ชุมพร สังสรรค์ 62 ครั้งที่ 1 ณ ร้านอาหารกินเส้น อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สมาคมชาวจังหวัดชุมพร ได้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพของนางสาวมณีพันธ์ ศรีสุพรรณดิฐ กรรมการสมาคมชาวจังหวัดชุมพร โดยได้นำเงินสมาคมจ่ายเป็นค่าพวงหรีเคารพศพพร้อมเงินช่วยเหลือค่าทำศพรวมเป็นเงินจำนวน 11,000 บาท


เรื่องการจัดงาน “งานคืนสู่เหย้าชาวชุมพร” จะจัดข้นในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ที่ประชุม จึงมีมติให้พลเอกไพโรจน์ นาคฉัตรีย์ นายกสมาคมชาวจังหวัดชุมพร นาย ทตรีเทพ คอรัฐ กรรมการและปฏิคม ไปประสานงานกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ในการจัดงานดังกล่าว พร้อมทั้ง กำหนดให้จัดงานประชุมพรใหญ่สามัญประจำปีขึ้นในช่วงบ่าย และงานเลี้ยงสู่เหย้าชาวชุมพรในช่วงเย็น ซึ่งหลังจากที่ทั้งสองท่านประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร แล้วได้ผลประการใดจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และรอดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


สมาคมชาวจังหวัดชุมพร กรรมการและเลขาธิการรายงานว่า ปัจจุบันสมาคมมีสมาชิกตามทะเบียนอยู่ 600 คน เศษ ทะเบียนจัดทำขึ้นตั้งแต่ปี 2543 เป็นเวลา 19 ปี แล้ว จึงไม่เป็นปัจจุบัน อีกทั้งไม่ทราบว่ายังคงมีสมาชิกอยู่ครบถ้วนตามทะเบียนจัดทำหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากในทะเบียนไม่มีเบอร์โทรศัพท์ จึงไม่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ จึงจัดทำหนังสือสอบถามไปยังสมาชิกทุกท่านทางไปรษณีย์ และกรอกข้อมูลสมาชิกส่งกลับคืนให้เลขาธิการ โดยหนังสือส่งกลับจะติดแสตมป์ให้เรียบร้อย


จัดทำสื่อออนไลน์ของสมาคมชาวจังหวัดชุมพร นางสาวนงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา กรรมการที่ปรึกษา เสนอให้ที่ประชุมพิจจารณาการทำสื่อโซเชียล​มีเดีย ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเผยแพร่สมาคมชาวจังหวัดชุมพร และกิจการของสมาคมฯ เสนอให้เปิดเพจใน Facebook ในชื่อสมาคมชาวจังหวัดชุมพร ขอให้จัดตั้งผู้รับผิดชอบดูแลโดยขอความร่วมมือจากกรรมการ และสมาชิกร่วมกันสนับสนุนข้อความต่างๆเพื่อครอบคลุมโดยทุกด้าน เสนอการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆที่สามรถดำเนินการได้ ในฐานะที่เคยเป็นสื่อมวลชนมาก่อน นางสาวนงนาถ กมลาศน์ ณ อยุธยา กรรมการที่ปรึกษาได้ดำเนินการขอรับสมัครผู้รับผิดชอบต่อไป

ธนากร โกศลเมธี ศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514