เทศบาลป่าตองทุ่ม 60 ล้าน ฟื้นฟูถนนสู่เมืองแห่งการเดิน

1 min read

 

พิมพ์ไทยออนไลน์ // เทศบาลเมืองป่าตอง ทุ่มงบ 60 ล้าน ปรับปรุงฟื้นฟูถนนหลัก และสายรองขนาดเมือง 5.4 ตร.กม. เพื่อเป็นเมืองแห่งการเดิน (street mall)ที่สมบูรณ์รองรับการเป็น ศูนย์เศรษฐกิจ
ไมซ์แห่งเอเซียในปี 72

 

 

น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองป่าตองได้ตั้งงบประมาณ 60 ล้านบาทในปี 2563 ปรับปรุงฟื้นฟูระบบกายภาพถนนโดยให้ความสำคัญต่อคนเดินเป็น
ลำดับแรก เพื่อสนับสนุนให้ป่าตองเฉพาะส่วนของเนื้อเมืองขนาด 5.4 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองแห่งการเดิน หรือ Patong Walkable City ตามนโยบายกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง (Patong MICE Charter) ที่กำหนด
การพัฒนาทางกายภาพถนน ทางเดิน และภูมิทัศน์ตามเกณฑ์ถนนสมบูรณ์ (Complete Streets) และเกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบด้านพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) สนับสนุนป่าตอง
เป็นศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ของเอเซียในปี 2572

โดยได้แบ่งกลุ่มถนนที่จะปรับปรุงฟื้นฟูออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแรก ถนนที่จะออกแบบเป็นถนนแห่งการเดิน หรือ street mall ซึ่งต้องปรับปรุงกายภาพใหม่ทั้งหมด ได้แก่ ถนนวีรวงศ์หรือถนนสายเลียบ
หาดป่าตอง ความยาวประมาณ 3 กิโลเมตร ถนนเส้นนี้จะปรับปรุงทันทีหลังจากการนำสายไฟฟ้าลงดินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยออกแบบให้ผิวทางเป็นทางเดินทั้งหมด แต่ยวดยานที่อนุญาตยังสามารถ
สัญจรผ่านได้

“อาจจะลดพื้นที่จอดรถยนต์สองข้างลงประมาณ 30% เพื่อให้มีพื้นที่ทางเดินมีขนาดเพิ่มขึ้น และเมื่อเทศบาลสามารถจัดระบบขนส่งมวลชนได้เสร็จสิ้น อาจจะลดพื้นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคลลงอีก อย่างไรก็
ตาม ในการออกแบบปรับปรุงถนน เทศบาลจะหารือหรือตกลงกับผู้ประกอบการขนส่ง รถสาธารณะ และผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีผลกระทบต่อผู้สัญจรและผู้ประกอบการเดิมน้อยที่สุด”

สำหรับกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มของถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี ถนนบางลา ถนนสวัสดิรักษ์ และถนนสายอื่นๆ แม้เทศบาลได้ปรับปรุงผิวทางและทางเดินไปแล้วบางส่วน แต่ก็จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขในพื้นที่
บางบริเวณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงรอยต่อปากทางเข้าอาคาร บริเวณสามแยก หรือสี่แยก ซึ่งต้องปรับปรุงผิวทางเดินให้เป็นทางลาดมาตรฐานทั้งหมด เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนสามารถสัญจรหรือลากกระ
เป้าเดินทางได้ด้วยความสะดวก

 

นอกจากนั้น เทศบาลยังมีแผนในปรับปรุงถนนผังเมือง สาย ก. หรือถนนสาย 3 ใหม่ทั้งหมด โดยจะออกแบบถนนสายนี้ให้เป็นถนนสายหลัก (Patong Main Street) มีแนวต้นไม้ใหญ่สองข้างทางและขยาย
ทางเดินให้เอื้ออำนวยต่อการเดินและกิจกรรมเศรษฐกิจของประชาชนให้มากที่สุด

ด้าน นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง กล่าวว่า โครงการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม (SG-ABC) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรรม (สกสว.) ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลและเกณฑ์การออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและ
กายภาพถนนทางเดิน เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายความเป็นเมืองนานาชาติในฐานะศูนย์เศรษฐกิจไมซ์ของเอเซียได้

ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่เมืองป่าตองได้ดำเนินการสำเร็จระดับหนึ่งไปแล้วนั้น ได้แก่ การสร้างข้อตกลงร่วมกันของทุกภาคส่วนในรูปของกฎบัตรไมซ์เมืองป่าตอง ซึ่งได้จะประกาศเป้าหมายร่วมกัน (Common goal)
ในวันที่ 28 พฤษภาคมนี้ โดยกฎบัตรได้ระบุค่าเป้าหมายที่เกี่ยวเนื่องกับการฟื้นฟูเมืองไว้หลายประการ ที่สำคัญได้แก่ การกำหนดให้เมืองป่าตองเป็นเมืองแห่งการเดิน หรือ street mall มีระยะการเดินถึงโดยไม่
ต้องใช้รถยนต์ส่วนบุคคล (walkscore) ที่ 80% ตามแผนระยะ 10 ปี

“จากเป้าหมายนี้ เทศบาลได้นำลงสู่แผนปฏิบัติการในปี 2563 ทันทีซึ่งนับว่าเทศบาลได้นำข้อตกลงร่วมกันและนำค่าเป้าหมายไปปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลก่อนปี 2572 ซึ่งค่าเป้าหมาย walkscore 80% น่า
จะได้รับภายใน 5 ปีต่อจากนี้”

สำหรับค่าเป้าหมายอื่นๆ เช่น การปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนกะหลิมและชุมชนดั้งเดิมของป่าตอง การปรับปรุงฟื้นฟูการจัดการมลภาวะและสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงฟื้นฟูคลองปากบางและพื้นที่สาธารณะต่างๆ นั้น
กฎบัตรไมซ์เมืองป่าตองได้ระบุรายละเอียดไว้ค่อนข้างชัดเจน เบื้องต้นทราบว่า เทศบาลอยู่ระหว่างพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณเพื่อออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูต่อไป.

Cr. : เนตรทิพย์ออนไลน์
http://www.natethip.com/news.php?id=357