ผู้บริหารบลูเทค ซิตี้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายใต้BCGโมเดล

1 min read

ผู้บริหารบลูเทค ซิตี้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายใต้BCGโมเดล


วันนี้ (26 ก.ค.65) เวลา 13.00 น . ที่ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ภายใต้BCGโมเดล กับศาตราจารย์(วิจัย) ดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(วว.) รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ นายวิบูลย์พึงประเสริฐ นายกสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย นางสมจิตร์พันธุ์สุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม และนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ผู้บริหารโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทราบลูเทคซิตี้


ซึ่งความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นการบูรณาการร่วมกันส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชน โดยขับเคลื่อนพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ BCG โมเคล โดยจะร่วมมือกันในการผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ วัสดุเหลือทิ้ง และการจัดการขยะชุมชนให้เป็น “Zero waste” ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารวมไปถึงการแปรรูปขยะให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตร อันจะทำให้เกิดการพัฒนายกระดับให้เกษตรกรและชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป