พิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 (พสบ.ทภ.4) มีข้าราชการ นักธุรกิจภาคเอกชนเข้าร่วมอบรมอย่างคึกคัก

1 min read

พิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 (พสบ.ทภ.4) มีข้าราชการ นักธุรกิจภาคเอกชนเข้าร่วมอบรมอย่างคึกคัก

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ที่ห้องอรพิน โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช พลตรี ศานติ ศกุนตนาค รองแม่ทัพภาคที่ 4 ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิด และมี พล.ต.ศุภสิทธิ์ ชิตท้วม ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมพิธี

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 (พสบ.ทภ.4) โดยมีข้าราชการ นักธุรกิจภาคเอกชนจาก 14 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมอบรมอย่างคึกคัก พร้อมด้วยสมาชิก พสบ.จชต. รุ่นต่าง ๆ เข้าร่วมในพิธีเปิด ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างรัดกุม

การอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพภาคที่ 4 รุ่นที่ 17 ในปีนี้ เป็นปีแรกที่กองทัพภาคที่ 4 ได้ดำเนินการจัดการอบรม โดยผู้ที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ได้ผ่านการคัดเลือกจาก คณะกรรมการของกองทัพภาคที่ 4 เรียบร้อยแล้ว สำหรับวัตถุประสงค์การจัดอบรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์อันจะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนเสริมพลังมวลชนในระดับผู้บริหาร สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติและการพัฒนาประเทศ

ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกองทัพบก สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ โดยแบ่งการอบรมเป็น 2 ห้วง ห้วงที่ 1 ในวันที่ 5-8 พ.ค. 65 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ห้วงที่ 2 ใน 18 – 22 พ.ค.65 ณ โรงแรมบุรีศรีภู อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยจะมีกิจกรรมการอบรมให้ความรู้จากวิทยกร กิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมอื่น ๆ โดยจะมีสมาชิก พสบ.จชต. รุ่นพี่ มาร่วมกิจกรรมและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้ร่วมเป็นเครือข่ายและสนับสนุนงานด้านความมั่นคงของชาติ และร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาอย่างสร้างสรรค์ ในนามของสมาชิก พสบ.ทภ.4 ต่อไป

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่4
#ชมรมพัฒนาสัมพันธ์สัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพบก (พสบ)
#พสบ.28

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม