ประกาศเกียรติคุณ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 8 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17  ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่มีคุณงามความดี สร้างคุโณปการต่อสังคมและประเทศชาติ

1 min read

ประกาศเกียรติคุณ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 8 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17  ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรตินิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่มีคุณงามความดี สร้างคุโณปการต่อสังคมและประเทศชาติ

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อค สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดงานประกาศเกียรติคุณ วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโสดีเด่น ครั้งที่ 8 และวิศวจุฬาดีเด่น ครั้งที่ 17 ประจำปี 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าคณะวิศวฯ จุฬาฯ ที่มีคุณงามความดี มีจริยธรรมอันดีงาม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคม ประสบความสำเร็จ และโดดเด่นด้านการงานเป็นที่ประจักษ์ สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยไม่จำกัดเพศ อายุ และสาขาอาชีพ

ซึ่งไม่ว่าจะเป็นราชการ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน หรือองค์กรอิสระ ซึ่งในปีนี้มีผู้ที่ได้รับ รางวัลวิศวจุฬากิตติคุณอาวุโส จำนวน 8 ท่าน และรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น จำนวน 10 ท่าน อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์ ราชบัณฑิตและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นายสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา จำกัด นายวิวัฒน์ ทยานุวัฒน์ ประธานบริหารบริษัทในเครือบุญถาวร นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น


นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้รับรางวัลวิศวจุฬาดีเด่น ปี 2564 กล่าวว่า รางวัลวิศวจุฬาดีเด่น เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ถือเป็นเกียรติแก่ตนเองและครอบครัวอย่างยิ่ง โดยตนเองพร้อมจะสร้างสรรค์ผลงาน ประพฤติตนเป็นวิศวกรที่ดี และสร้างแรงบันดาลใจ และให้คำแนะนำแก่วิศวกรรุ่นต่อไป เพื่อให้มีวิศวกรดีเด่นที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติเพิ่มมากขึ้น