ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน” รุ่นที่ 2

1 min read

ก.แรงงาน เปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน “ดวงตาแรงงาน” รุ่นที่ 2

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการต่อต้านการทุจริต “ดวงตาแรงงาน” รุ่นที่ 2 ในรูปแบบ Online Platform ผ่านระบบ Zoom โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางสาวภัทรพร สมันตรัฐ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน และนางต้องใจ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ให้แก่ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานแรงงานจังหวัด อาสาสมัครแรงงานต้านทุจริต และเครือข่ายภาคประชาชน ที่เคยผ่านการอบรมด้านการป้องกับการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริตในระดับพื้นที่


ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริต และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความร่วมมือบูรณาการการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ผ่านกลไกการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตให้ทั่วถึงในระดับส่วนภูมิภาคเป็นประจำทุกปี ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยโครงการฯ ดังกล่าว แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 152 คน จาก 76 จังหวัด ซึ่งการอบรมในวันนี้ จะนำพาผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านเกิดการตระหนักรู้และต่อต้านกับการทุจริตในทุกรูปแบบ และขอขอบคุณท่านวิทยากร หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐ โดยเฉพาะเครือข่ายภาคประชาชนทุกท่าน ที่มีความตั้งใจและเสียสละเวลามาเข้าร่วมการอบรมและร่วมเป็นเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับกระทรวงแรงงาน