“อธิบดีกรมการขนส่งทางราง” ให้การต้อนรับพร้อมหารือกับ “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” (ชมคลิป)

1 min read

“อธิบดีกรมการขนส่งทางราง” ให้การต้อนรับพร้อมหารือกับ “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย”

 

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ณ.ที่ทำการ “กรมการขนส่งทางราง” แขวงมหานาค เขตดุสิต กรุงเทพฯ “นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์” อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ขร.ให้การต้อนรับ “อาจารย์ชูศักดิ์ จันทยานนท์ ” ประธานสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย “นายภัทรพันธ์ กฤษณา” ประธานฝ่ายสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อคนพิการ สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย “นายชัยพร ภูผารัตน์” ผู้อำนวยการสำนักงานและที่ปรึกษาอาวุโสสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการไทย เพื่อร่วมหารือประเด็นเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการในการจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อคนพิการและประเด็นอื่นๆในระบบขนส่งทางราง โดยสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยได้มีข้อเสนอเพื่อขอให้ ขร. รับไปพิจารณาให้การอนุเคราะห์ในประเด็นต่างๆดังนี้

1. ขอเข้าสำรวจพื้นที่สถานีกลางบางซื่อร่วมกับผู้แทน ขร. รฟท. และ คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อตรวจประเมินความพร้อมด้านการจัดสภาพกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีและบริเวณเชื่อมต่อ เนื่องจากทางสภาคนพิการฯ ได้มีการสำรวจบริเวณทางเข้าออกสถานีเบื้องต้นพบว่า ยังมีปัญหาในการเดินทางสำหรับคนพิการที่จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุง เช่น การขาด “ทางลาด” บริเวณทางเท้าเชื่อมต่อเข้าสถานีเป็นอุปสรรคในการสัญจรของคนพิการ ระบบป้ายสัญลักษณ์ (คนพิการ) และป้ายแนะนำทางในบางจุดยังไม่ได้ติดตั้งสร้างความสับสนแก่ผู้เดินทาง ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสถานีกลางบางซื่อได้ใช้เป็นศูนย์ฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 ทาง ขร. จะได้ประสาน รฟท. และสภาคนพิการฯ เพื่อกำหนดนัดหมายการลงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป


2. เสนอให้มีการอบรมทักษะการบริการและการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสารกลุ่มคนพิการ แต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมตามหลักสากลเพื่อความสะดวกและปลอดภัยแก่ผู้โดยสารในระบบขนส่งทางรางกลุ่มดังกล่าว โดยทาง “สภาคนพิการฯ” ยินดีให้ความร่วมมือในการดำเนินการสนับสนุนวิทยากรเพื่อให้ความรู้ ความชาญ กับผู้เกี่ยวข้อง
3.เสนอให้ ขร. พิจารณาให้การสนับสนุนการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการ โดยผลักดันให้มีการพิจารณาจัดสรรพื้นที่ภายในสถานีรถไฟ และรถไฟฟ้า เพื่อให้เป็นจุดจำหน่ายสินค้าของคนพิการ เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของกลุ่มแรงงานคนพิการได้สามารถมีช่องทางในการประกอบอาชีพ ซึ่ง ขร. จะได้ประสานข้อมูลจาก “สภาคนพิการฯ” เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


4.เสนอให้มีการจัดทำสื่อ ที่คนพิการสามารถเข้าถึงได้เช่น สื่อล่ามภาษามือ หรือ สื่อที่คนตาบอดสามารถรับรู้ได้เพื่อให้ “คนพิการทุกประเภท” สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ ขร.หรือหน่วยงานภาคคมนาคมอื่น โดยทาง “สภาคนพิการฯ” ยินดีการบูรณาการให้ความร่วมมือในการจัดทำสื่อต่างๆร่วมกันกับ ขร.
5.เสนอ ให้มี “Information Center” ภายในสถานีเพื่อเป็นจุดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและสามารถให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร “กลุ่มคนพิการ” ซึ่งมีอุปสรรคในการเดินทางมากกว่ากลุ่มคนอื่น

ทั้งนี้ “นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์” อธิบดีกรมการขนส่งทางรางได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ขร. ดำเนินการประสาน “สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย” ในรายละเอียดเพื่อให้การอนุเคราะห์และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยเน้นย้ำให้การดำเนินงานต่างๆตามภารกิจของ ขร. ให้คำนึงถึงกลุ่มผู้โดยสารที่เป็นคนพิการแต่ละประเภทให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการระบบขนส่งทางราง ได้อย่างสะดวก ปลอดภัย เท่าเทียมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

อีกทั้ง “นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์” อธิบดีกรมการขนส่งทางราง ได้ให้เกียรติสัมภาษณ์พิเศษ ประวัติความเป็นมา การก่อตั้ง “กรมการขนส่งทางราง”ิ และ บทบาท หน้าที่ พันธกิจ การดำเนินงานตามนโยบาย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนคนไทยได้รับทราบ กับทางรายการ “เปิดฟ้า” ช่วง “คนละไม้_คนละมือ” ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 14.30 – 15.00 น. ทาง ททบ. 5