บลูเทค ซิตี้ มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 min read

บลูเทค ซิตี้ มอบน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 


วันนี้( 2 มิ.ย.64 )ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ทีมงานฝ่ายความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ มอบน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นางจันทรรัตน์ ไตรติลานันท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อ ให้ความช่วยเหลือ ผู้เฝ้าระวัง กักตัว 14 วัน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และกักตนเองที่บ้านส่งผลให้ขาดรายได้ในช่วงถูกกักตัว 14 วัน รวมถึงเป็นกลุ่มรายได้น้อย และกลุ่มเปราะบาง ทำให้ได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิต ตลอดจนสำหรับบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย อาทิ วาตภัย อัคคีภัย ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา