“สุชาติ” มอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ เปิดการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบในพื้นที่เกาะสีชัง

1 min read

สุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดการฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบในพื้นที่มีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน

 

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามความต้องการของพื้นที่ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ร่วมกับเทศบาลตำบลเกาะสีชัง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่แรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง โดยจัดการฝึกอบรมจำนวน 3 สาขา รวม 6 รุ่น ได้แก่

สาขาผู้ช่วยมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 3 รุ่น , สาขาการทำผลิตภัณฑ์ที่ระลึกชุมชน 2 รุ่น และสาขาการดูแลและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ 1 รุ่น จำนวนผู้เข้ารับการฝึกสาขาละ 20 คน รวมจำนวนผู้เข้ารับการฝึก 120 คน ทั้งนี้ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์ราชการเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีนโยบายส่งเสริมการมีงานทำทั้งในและต่างประเทศ การเพิ่มศักยภาพแรงงาน และผู้ประกอบการ ให้เป็นกำลังแรงงานที่มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงาน มีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาฝีมือแรงงานนำไปสู่การปฏิบัติงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม สนองต่อความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

“ผมมีความยินดีที่กระทรวงแรงงาน ได้มีส่วนในการพัฒนาแรงงานนอกระบบในพื้นที่อำเภอเกาะสีชัง ด้วยการจัดฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ ทักษะ และเพิ่มโอกาสทางอาชีพให้ประชาชนมีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน เศรษฐกิจที่อิงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในระยะยาวของแรงงานและครอบครัวต่อไป” นายสุรชัย กล่าวในตอนท้าย