ผช.รมว.แรงงาน ประธานมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN)

1 min read

ผช.รมว.แรงงาน ประธานมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN)

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานมอบโอวาทในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (IM JAPAN) ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ด้วยนโยบายของท่านพลเอก  ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มอบหมายให้กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ดำเนินการส่งเสริมให้แรงงานไทยมีงานทำ ทั้งการทำงานในประเทศและต่างประเทศ

 

สำหรับการเดินทางไปทำงานต่างประเทศนั้น ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นตลาดแรงงานสำคัญที่มีศักยภาพ ทั้งในด้านของจำนวนรายได้ ตลอดจนความรู้และประสบการณ์จากการทำงาน อีกทั้งยังเป็นประเทศเป้าหมายที่แรงงานไทยให้ความสนใจและต้องการจะเดินทางไปทำงานเป็นจำนวนมากด้วย ดังนั้น การที่ท่านได้เดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นจนครบระยะเวลาที่กำหนด จึงถือได้ว่าท่านได้รับโอกาสสำคัญที่จะได้รับรายได้ รวมทั้งเรียนรู้เทคนิคและทักษะการทำงาน

ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคทุกท่าน ถือว่าเป็นผู้มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในด้านเศรษฐกิจของชาติ เพราะได้นำความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่าง ๆ รวมทั้งระเบียบวินัยที่ได้รับจากการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นที่เข้มงวด และผลสำเร็จของทุกท่านเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ท่านเป็นผู้มีความมุ่งมั่น อุตสาหะ จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้แก่สถานประกอบการ หรือการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ท่านเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

การนำเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพที่ได้รับในวันนี้ไปใช้จ่ายก็เชื่อมั่นได้ว่า ท่านจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าต่อตนเองและครอบครัวต่อไป ผมขอให้ผู้สำเร็จการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคทุกท่านรักษาไว้ ซึ่งความตั้งใจ ความมุมานะ อุตสาหะที่ท่านมีตลอดระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น จะส่งผลให้ทุกท่านไม่ว่าจะไปประกอบอาชีพใด ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ นายสุรชัย กล่าวในตอนท้าย