‘จับกัง1″ มอบการบ้านหัวหน้าส่วนในสังกัด ร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายปี 64 แก้ปัญหาแรงงานทุกมิติ

1 min read

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายของกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศ เน้นย้ำนโยบายเร่งด่วน !!! ตั้งศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาคนว่างงานเชิงรุก บริหารจัดการแรงงานทั้งระบบและครอบคลุมทุกมิติ

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ และมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมด้วย ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน มอบนโยบายของกระทรวงแรงงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน จำนวน 700 คน โดยมี นายสุเทพ ชิตยวงษ์
เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

นายสุชาติ ยังกล่าวอีกว่า กระทรวงแรงงาน มีหน้าที่ในการดูแลกำลังแรงงานกว่า 38 ล้านคน มีภารกิจสำคัญ 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการมีงานทำ สวัสดิการและการคุ้มครอง และการสร้างหลักประกันทางสังคม เพื่อให้แรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีนโยบายที่สำคัญ ดังนี้ 1) น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวในการปฏิบัติงาน 2) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน Up – skill, Re – skill ให้แรงงานมีทักษะฝีมือแรงงานที่สามารถรองรับกับสถานการณ์โรคโควิด – 19

โดย MOU ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการหลักสูตรวิชาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน 3) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน เพื่อยกระดับสู่ Tier 1 4) เพิ่มสิทธิประโยชน์ประกันสังคม ส่งเสริมให้ลูกจ้างตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจถึงสุขภาพ รวมทั้งมีการดูแลและป้องกันโรคที่อาจเกิดจากการทำงาน 5) พัฒนาระบบฐานข้อมูล Big – Data ด้านเทคโนโลยีให้บริการประชาชนที่ถูกต้อง ฉับไว และทันต่อความต้องการ และ 6) ขยายการบูรณาการเครือข่ายในการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระ

รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และการกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับของสังคมได้ใช้ความรู้ ความสามารถมาทำงานร่วมกัน เพื่อก้าวผ่านพ้นวิกฤติโควิด – 19 นี้ไปให้ได้ ตามแนวทาง “รวมไทยสร้างชาติ” โดยจะจัดตั้งศูนย์อำนวยการแรงงานแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาคนว่างงานเชิงรุก บริหารจัดการแรงงานทั้งระบบและครอบคลุมทุกมิติ โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่สำคัญ ได้แก่

ส่งเสริมจ้างงานกว่า 1 ล้านตำแหน่ง เพื่อให้คนไทยมีงานทำ ทั้งผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผู้ว่างงาน/ถูกเลิกจ้าง ค้นหางานที่ใช่ เชื่อมโยงข้อมูลกับแอพพลิชั่นไทยมีงานทำ ให้สามารถค้นหาได้สะดวก รวดเร็ว คุ้มครองแรงงานให้ได้รับการคุ้มครองตามสิทธิกฎหมายแรงงาน เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่มีรายได้น้อย ให้ความช่วยเหลือในการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด – 19 ให้แก่ผู้ประกันตน มาตรา 33 และสร้างความรู้ความเข้าใจระบบแรงงานสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างในการใช้มาตรา 75 ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายสุชาติ กล่าวในท้ายสุด