วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามร่วมกับกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (ชมคลิป)

1 min read

วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมารามร่วมกับกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม ร่วมกับกรมการศาสนา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม โดยมีพระธรรมไตรโลกาจารย์ เจ้าอาวาส วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยการนำหลักธรรมจากบทพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ประชาชนมีความสามัคคี ปรองดอง ด้วยการทำกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาร่วมกัน โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวเพิ่มเติมว่า การสวดมนต์ หรือการเจริญพระพุทธมนต์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์ สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา และทำใจให้สงบเป็นสมาธิก็จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น การสวดพระปริตรหรือพระพุทธมนต์อันเกี่ยวเนื่องกับหลักโหราศาสตร์ที่เรียกว่า ดาวนพเคราะห์ประจำวันทั้ง ๙ คือ วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันราหู (วันพุธกลางคืน) และวันที่สมมติอีก ๑ วัน ที่มีนามว่า พระเกตุซึ่งทำหน้าที่คุ้มครองบุคคลที่ไม่ทราบวันเกิด

ซึ่งหลักคัมภีร์ทางโหราศาสตร์กล่าวไว้ว่า ในวันทั้งเจ็ดนี้มีเทวดาคุ้มครองเกี่ยวข้องด้วยกำเนิดมนุษย์ อันอาจส่งผลให้เกิดคุณเกิดโทษ ทำให้เกิดทุกข์โศก โรคภัย หรือทำให้เกิดความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และอายุยืนยาวหรือสั้นได้ ซึ่งตามโบราณประเพณี เมื่อบุคคลอันเป็นที่เคารพ นับถือมีอายุครบปีนักษัตร หรือรอบปีที่เป็นวาระสำคัญๆ ควรที่จะได้มีการบำเพ็ญกุศลครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ปราศจากโรคาพยาธิ มีความเจริญรุ่งเรือง อันเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็น เครื่องหมายคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ทั้งนี้ วัดราชประดิษฐฯ มีบทสวดมนต์ประเภทหนึ่ง เรียกว่า นวัคคหายุสมธัมม์ (นะ-วัก-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ท า) แปลว่า ธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้า หรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์

โดยปกติใช้สวดกันในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาเท่านั้น และถือเป็นประเพณีปฏิบัติของพระสงฆ์วัดราชประดิษฐฯ ในการฉลองพระราชศรัทธาสืบต่อกันมาถึงปัจจุบัน โดยอาราธนาพระสงฆ์ ๕ รูป สวดพระธรรมคาถาต่างๆ ที่มีข้อธรรมเท่าเกณฑ์ กำลังนพเคราะห์เฉพาะองค์นั้นๆ โดยมีข้อความเป็นภาษาบาลี เมื่อแปลแล้วจะได้หัวข้อธรรมสามารถนำมาประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ ( สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์และปฐมเจ้าอาวาสแห่งพระอารามนี้