กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัด “โครงการศาสนพิธีในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันอาสาฬหบูชา”สร้างมาตรฐานการปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน (ชมคลิป)

1 min read

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัด “โครงการศาสนพิธีในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล วันอาสาฬหบูชา”สร้างมาตรฐานการปฏิบัติศาสนพิธีให้ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม จัด “โครงการศาสนพิธีในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา” ณ ห้องประชุมปิ่นเกล้า โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา มอบหมายให้นายชวลิต ศิริภิรมย์ ที่ปรึกษากรมการศาสนา เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม


นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจและหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐด้านศาสนา โดยการทำนุบำรุงส่งเสริมและให้การอุปถัมภ์คุ้มครองกิจการด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ ที่ทางราชการรับรอง ตลอดจนการสนองงานพระราชพิธี งานพระราชกุศล งานรัฐพิธี และงานศาสนพิธี จึงได้จัดทำ “โครงการศาสนพิธีในงานพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา” ขึ้น

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและสมพระเกียรติแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และเผยแพร่แนวทางในการปฏิบัติงานศาสนพิธี ให้เป็นรูปแบบเดียวกันเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธาพิธีกรรมและสืบทอดศาสนพิธีที่ถูกต้องให้อยู่คู่สังคมไทย อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านศาสนพิธี ตลอดทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถ สร้างความมั่นใจในการถ่ายทอดและเป็นที่ปรึกษาด้านศาสนพิธีให้แก่องค์กร หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อีกด้วย.