ปลัดแรงงาน แถลงข่าวการจัดงาน “Safety Thailand Run 2020”

1 min read

ปลัดแรงงาน แถลงข่าวการจัดงาน “Safety Thailand Run 2020”

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงาน “Safety Thailand Run 2020” โครงการเดิน – วิ่งการกุศล เพื่อสืบสานตามพระปณิธาน : พัฒนางานความปลอดภัยแก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และสุขภาวะองค์รวม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมกับ ดร.เนาวรัตน์ ทรงสวัสดิ์ชัย สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน และนายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานมูลนิธิเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ณ ห้องประชุมคณะกรรมการด้านแรงงานสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยที่ประชุมได้มีการขอความเห็นชอบปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน


โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างและประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการรณรงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการสร้างความปลอดภัยในการทำงานเชิงป้องกันเพื่อลดการประสบอันตรายจากการทำงาน และเสริมสร้างสุขภาพที่ดี

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 เวลา 05.30 – 09.00 น. ณ อุทยานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยได้แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ วิ่งเพื่อสุขภาพ 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600และวิ่งมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ค่าสมัคร 800 บาท โดยผู้ชนะเลิศประเภททั่วไประยะทาง 10 กิโลเมตร ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ https://str.regist.co/register