‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ พบปะ อสร. แม่ฮ่องสอน ผู้อาสา เสียสละ นำภารกิจแรงงานสู่ประชาชน

1 min read

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโครงการเสริมศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน จ.แม่ฮ่องสอน บูรณาการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานช่วยเหลือ สนองตอบความต้องการด้านแรงงานของชุมชนและประชาชนในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจกระทรวงแรงงาน ประจำปี พ.ศ.2563 และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อาสาสมัครแรงงานกลไกการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน”ณ ปายเคียงดาว รีสอร์ท อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยกล่าวว่า อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน มีความสำคัญต่อภารกิจของกระทรวงแรงงานเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกลไกที่สำคัญที่จะนำนโยบายของกระทรวงแรงงาน

และแนวทางปฏิบัติของกระทรวงแรงงาน ไปประชาสัมพันธ์ตลอดจนแจ้งข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงาน รวมทั้ง ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้แรงงานในพื้นที่ และแจ้งข้อมูลหรือประเด็นปัญหาความต้องการของผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทราบ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ประโยชน์เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้อย่างทันการณ์ และตอบสนองความต้องการด้านแรงงานของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวต่อว่า นอกจาก อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานซึ่งมีบทบาทหน้าที่สำคัญเกี่ยวกับด้านแรงงานแล้ว ยังมีบทบาทสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่/ชุมชน ความมั่นคงและการสาธารณสุข และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ร่วมกับองค์กรเอกชนและรัฐบาล เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือนร้อนประเภทต่าง ๆ ซึ่งการปฏิบัติงานต้องมีความเสียสละ และทุ่มเทเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้มีการทบทวนบทบาทหน้าที่และพัฒนาแนวทางความเชื่อมโยงการบูรณาการงานเครือข่ายแรงงาน

ระหว่าง อาสาสมัครแรงงาน และเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยง รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างอาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน ได้รับบริการและได้รับความช่วยเหลือ รวมทั้ง สะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างตรงประเด็น และทำให้หน่วยงานกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลดังกล่าวไปพิจารณาวางแผนให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ชุมชนต่อไป