กองทัพไทยร่วมกองทัพสหรัฐอเมริกา เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ในโครงการ Pacific Partnership 2019

1 min read

กองทัพไทยร่วมกองทัพสหรัฐอเมริกา เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ในโครงการ Pacific Partnership 2019

 

 

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. พลตรี พีรวัฒน์ ชุณหะนันทน์ ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย และ นาวาเอก Randy Van Rossum เป็นประธานร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ในโครงการ Pacific Partnership 2019 ณ สโมสรสัญญาบัตร กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุรี

การสัมมนาฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HADR) ทำให้เข้าใจในช่องทางหรือกลไกการประสานงาน ในการช่วยเหลือจากมิตรประเทศ ในงานด้าน HADR และการใช้กำลังทหารและทรัพยากรทางทหารเพื่อสนับสนุนภารกิจด้าน HADR อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันในระดับหน่วยงานและบุคคลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ การสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีรูปแบบของการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มีหัวข้อที่น่าสนใจ เช่น การบรรเทาและช่วยเหลือด้านภัยพิบัติในประเทศไทย การกู้ภัยกรณีศึกษาถ้ำขุนน้ำนางนอน การบูรณาการงานฝ่ายทหาร – พลเรือน แนวคิดการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า มุมมองของสหรัฐอเมริกากับระบบ เตือนภัยล่วงหน้าของไทย ตัวอย่างระบบเตือนภัยล่วงหน้าในอาเซียน ภาพรวมการบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตร OFDA 101 การบรรยายเรื่องประชาคมระหว่างประเทศ บทบาทและความรับผิดชอบของกระทรวงกลาโหมฯ ในการรับมือภัยพิบัติ การใช้เครื่องมือและการแบ่งความรับผิดชอบ การวางแผนค้นหาและกู้ภัยเบื้องต้น กรณีศึกษาการช่วยเหลือระดับมวลชน การร่วมมือระหว่างประเทศ การซักซ้อมแผนการจัดการภัยพิบัติ อุทกภัย การประสานงานกับหน่วยงานพลเรือน และการแจ้งข่าวต่อนานาชาติ

นอกจากนี้ ยังมีการฝึกซ้อมการแก้ปัญหาบนโต๊ะ (Table Top Exercise) ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่และสึนามิในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ได้เตรียมความพร้อมในการบรรเทาภัยพิบัติขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศอีกด้วย

ผลที่ได้จากการสัมมนาฯ ครั้งนี้ เป็นการสร้างเสริมองค์ความรู้ ประสบการณ์และความคุ้นเคยกับขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ ให้กับกำลังพลกองทัพไทยในการทำงานด้านการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติกับมิตรประเทศ และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อนำมาขยายผลและใช้ประโยชน์ด้านการฝึกกับหน่วย ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก 0825313717