นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม จัดงานมอบรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ยุวชนไทยต้นแบบดีเด่น” ประจำปี 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2565

1 min read

นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม จัดงานมอบรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ยุวชนไทยต้นแบบดีเด่น” ประจำปี 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2565

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และประเทศไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์

จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ และควรแสดงความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) จึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้มีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 และได้จัดให้มีการมอบรางวัลเยาวชนแห่งชาติดีเด่น ให้กับเยาวชนที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของเด็กไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่นั้นมา

ในปีนี้ ทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม โดยนายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ นายกสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กไทย ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสืบสาน สืบทอดคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย พร้อมที่จะพัฒนาบ้านเมืองไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไป จึงได้ริเริ่มการจัดงานมอบรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ยุวชนไทยต้นแบบดีเด่น” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับกลุ่มเด็กเล็ก โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่สำคัญไว้ดังนี้.-


1.เป็นเด็กไทย ที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี
2.มีสายใยผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
3.มีผลการเรียนดี สุภาพ และมีความประพฤติเรียบร้อย
4.มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมตามวัย
5.มีจริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง และต่อสังคมโดยสมควรตามวัย
6.มีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติในวาระและโอกาสต่าง ๆ โดยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานสังคมอย่างเหมาะสมตามวัยอย่างสม่ำเสมอ

และในปีนี้ ทางสมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ยุวชนไทยต้นแบบดีเด่น” ให้แก่ เด็กชายแดนไทย จงวัฒนาไพศาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ดร.รัตนาภรณ์ มูรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กไทยทั้งประเทศสืบไป