รมว.แรงงาน รับข้อเสนอ คสรท. ยืนยันขอเวลาศึกษาการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำให้รอบด้าน

1 min read

 

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) เข้าพบ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับทราบนโยบายด้านแรงงาน พร้อมยื่นหนังสือข้อเสนอให้ช่วยดำเนินการด้านประกันสังคมและการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ด้าน รมว.แรงงาน เผย ค่าจ้างขั้นต่ำต้องมีเวลาศึกษารายละเอียดอย่างรอบด้านพอสมควร

 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ นายสมพร ขวัญเนตร ประธานคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) และคณะ ขอเข้าพบเพื่อรับฟังนโยบายด้านแรงงาน ในประเด็นประกันสังคม การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ การจ้างงานในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง สิทธิของแรงงานสตรีและเยาวชน และการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องรับรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยขอให้รัฐต้องจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่แทนชุดเดิมที่ลาออกเป็นกรณีเร่งด่วนโดยเลือกผ่านตัวแทนองค์กรผู้ประกันตน 50 คนต่อ 1 เสียง ขอให้รัฐปฏิรูปประกันสังคม โดยปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานสำนักงานประกันสังคมให้เป็นองค์กรอิสระ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในสัดส่วนที่เท่ากันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 และนำส่งเงินสมทบที่รัฐบาลค้างจ่ายให้เต็มตามจำนวน ให้สำนักงานประกันสังคมประกาศใช้ อนุบัญญัติทั้งหมดที่ออกตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558 ขอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ได้แก่ สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 และมาตรา 39 ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือนกันกับมาตรา 33

เพิ่มเงินสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพ 50 เปอร์เซ็นต์ ของเงินเดือนสุดท้ายของการสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน ขยายกรอบระยะเวลาและเพดานการรักษาทั้งกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคมจนสิ้นสุดการรักษาและให้ครอบคลุมการรักษาทุกโรค ยกเว้นการศัลยกรรมตกแต่ง เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจาก 600 บาทเป็น 1,000 บาท และขยายอายุจาก 6 ปีเป็น 10 ปี กรณีส่งเงินสมทบครบ 15 ปีให้ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดชีวิต กรณีการขยายเวลาสิ้นสุดการเกษียณอายุจาก 55 เป็น 60 ปี ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานผู้ประกันตนต้องได้รับเงินชราภาพตามสิทธิเดิม ส่วนสิทธิจาก 55 ถึง 60 ปี ให้เป็นภาคสมัครใจหรือเป็นไปตามทางเลือกที่ตกลงกัน และการได้สิทธิตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมจะต้องไม่ตัดสิทธิตามกฎหมายอื่น

ประธาน คสรท. ยังได้ยื่นหนังสือข้อเสนอเร่งด่วนประเด็นประกันสังคมและการปรับค่าจ้างขั้นต่ำกับ รมว.แรงงาน จากนั้น รมว.แรงงาน ได้ไปพบปะและให้กำลังใจกับสมาชิก คสรท. ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ บริเวณชั้นล่างอาคารกระทรวงแรงงาน เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อเสนอ
ดังกล่าว โดย รมว.แรงงาน ได้กล่าวถึงการพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำว่าเป็นขั้นตอนของคณะกรรมการค่าจ้าง ที่มีผู้แทน 3 ฝ่าย ได้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐบาล โดยมีปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน
ซึ่งขณะนี้จะต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดจากปัจจัยอื่น ๆ อย่างรอบด้านพอสมควร ซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกสักระยะหนึ่งว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไร