บลูเทค ซิตี้ นำคณะครู นักเรียนปลูกต้นกล้า พัฒนาป่าชายเลน และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ รักษาสมดุลทางธรรมชาติ ให้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

1 min read

บลูเทค ซิตี้ นำคณะครู นักเรียนปลูกต้นกล้า พัฒนาป่าชายเลน และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ รักษาสมดุลทางธรรมชาติ ให้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน

วันที่ 4 มิ.ย.2565 ที่บ้านปลา ธนาคารปู อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวกุลพรภัสร์ วงษ์มาจารภิญญา ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ นำคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเขาดิน ร่วมกันปลูกต้นโกงกาง เพื่อช่วยให้ระบบนิเวศป่าชายเลนมีความอุดมสมบูรณ์ อีกทั้ง เป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ โดยมีนายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอบางปะกง , นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 8 (สมุทรสาคร)

ร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย และโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เช่น ปลาอีกง ซึ่งเป็นพันธุ์ปลาท้องถิ่นของแม่น้ำบางปะกงที่ช่วยปรับสมดุลให้กับระบบนิเวศในแม่น้ำบางปะกง ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์
โครงการปลูกต้นกล้า พัฒนาป่าชายเลน คือหนึ่งในโครงการความรับผิดชอบของบลูเทค ซิตี้ ที่มีต่อสังคม มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ปกป้อง ฟื้นฟู และรักษาสมดุลทางธรรมชาติ ให้พึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน