นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2565

1 min read

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2565

 

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565) เวลา 10.20 น. คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ประจําปี 2565 ณ กองกําลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 สนามบินบ่อทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมี พลอากาศโท วรกฤต มุขศรี ประธานชุมนุมนายเรืออากาศ รุ่นที่ 31, พลอากาศโท ชัยนาท ผลกิจ เจ้ากรมกิจการพลเรือน, นาวาอากาศเอก ภราดร คุ้มทรัพย์ ประธานมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ, พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้, นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี, นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี,

นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ, นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหารายได้และผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย, พลอากาศตรี นายแพทย์อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา, รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ กลิ่นสาหร่าย ผู้บังคับการกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9 นายเสริมศักดิ์วงศ์ชัยประธานชมรมพัฒนาสัมสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพอากาศ(พสบ.ทอ)และ(พสบ.ทอ.11-16) นาย เชาวริน ชาญสายชล นายปกรณ์สิน ทิพยจันทร์นางสาวพรรณวิภา ศุภธนพัฒน์ รองประธาน พสบ.ทบ28 นายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคมเข้าร่วมพิธี

สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้ดำเนินโครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาศักยภาพคนพิการ ชุมนุมนายเรืออากาศรุ่นที่ 31 และภาคีเครือข่าย ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี 60 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 6 ของโครงการ โดยมีเจตนารมย์ในการสร้างภูมิคุ้มกันของแผ่นดิน ถือเป็นภารกิจที่สำคัญของภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ
1. การสร้างคน คือ แกนนำคนพิการ แกนนำนิสิตนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือคนพิการ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่
2. การสร้างสวัสดิการสังคม สำหรับคนพิการ ทำให้คนพิการมีความมั่นคงด้านความเป็นอยู่ เข้าถึงระบบสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม
3. การสร้างชุมชน ทำให้ทุกคนในชุมชนตระหนักและเข้าใจในเรื่องความพิการและคนพิการ

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้เกิดรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาศักยภาพคนพิการจากกลุ่มแกนนำ นิสิตนักศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ เพื่อเป็นกลไกร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงการขยายฐานให้ครอบคลุมและมากยิ่งขึ้น การพัฒนารูปแบบระบบสวัสดิการสังคมในชุมชนที่เป็น “ต้นแบบ” ในพื้นที่นำร่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่สามารถเชื่อมโยงส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรของคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้รับการพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ

สำหรับผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา นั้น สามารถพัฒนารูปแบบการทำงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับบริบทในแต่ละพื้นที่ จนปัจจุบันเกิดการสานพลังจากภาคีเครือข่ายด้านต่าง ๆ เข้ามาร่วมพัฒนาโครงการเพื่อสร้างแรงผลักดันทำให้เกิดนโยบายในเชิงปฏิบัติจริงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะนำไปสู่ความยั่งยืนได้

กิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 1,000,000 บาท อาทิ รถโชเล่ย์ จำนวน 10 คัน, รถวีลแชร์ จำนวน 100 คัน, ถุงอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 300 ถุง, เตียงผู้ป่วย, Alternating Bubble Mattress, ข้าวสาร จำนวน 300 ถุง, Walker โครงอลูมิเนียม, ตู้ยาแสตนเลส, เครื่องมือช่าง มูลนิธิ อนันตา โดยประธาน คุณจันทรา ธนาวุฒิวศิ บริษัท อัลติเมท โลจิสติคส์ จำกัด โดย วิชัย ธนาวุฒิวซิน บริจาค เตียงผู้ป่วย รถเข็น และ ที่นอนลม และอื่น ๆ รวมถึงการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับผู้พิการที่เข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ คุณปัญญดาว ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “หลายสิ่งที่พวกเราได้ทำมาขณะนี้ได้เกิดผลลัพธ์เชิงประจักษ์จริงในพื้นที่ จนวันนี้ เกิดศูนย์เรียนรู้ร่วมเพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดชายแดนใต้ เป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมของน้อง ๆ ผู้นำคนพิการ และคนทั่วไปในสังคม มาเรียนรู้ความพิการผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดสวัสดิการสำหรับคนพิการในชุมชนมากมายที่มาจากความต้องการที่แท้จริงของคนพิการ เรามีบริการรถรับ-ส่ง คนพิการในชุมชน เรามีผู้ช่วยคนพิการที่คอยดูแลคนพิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

เรามีกลุ่มแกนนำอาสาสมัครนิสิตนักศึกษาคอยช่วยเหลือคนพิการ เรามีทีมซ่อม-สร้าง-ดัดแปลงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการเฉพาะบุคคล ที่สำคัญ น้อง ๆ คนพิการหลายคน มีงาน มีอาชีพ มีรายได้จากการจ้างงานคนพิการโดยการประสานงานของคณะทำงานกับบริษัทเพื่อให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ เหนืออื่นใดคือความร่วมไม้ร่วมมือของภาคีเครือข่าย ที่เพิ่มขึ้นในทุก ๆ ปี เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่เราทุกคนร่วมกันทำ เป็นสิ่งที่ดีงาม มีคุณค่า กล่าวในภาพรวม ทุกฝ่ายกำลังร่วมกันปฏิรูปบ้านเมือง โดยเฉพาะด้านสังคม ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมของทุกคน ทุกกลุ่มในสังคม รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการแม่บ้านทัพฟ้า พัฒนาศักยภาพคนพิการ ที่เราทุกคนมาเห็นเป็นประจักษ์ร่วมกันในวันนี้ด้วย

ดิฉันภูมิใจ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงกุศโลบาย ความแยบยลที่ล้ำลึกในการเชื่อมโยง สร้างความสัมพันธ์ ความผูกพัน ความตระหนัก ระหว่าง นิสิตนักศึกษา คนพิการ และชุมชนชนโดยอาศัยเครือข่ายการศึกษาเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงาน จนนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดี เกิดความมั่นคง ซึ่งท้ายสุดแล้วนั่นก็คือ เกิดสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ได้ ต้องขอชื่นชมต่อวิสัยทัศน์ของผู้ริเริ่มและผู้มีส่วนร่วมในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง อยากจะกล่าวว่า สิ่งที่เราทำ เป็นนวัตกรรมที่สอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสังคมเลยทีเดียว เป็นนวัตกรรมที่มีชีวิต มีจิตวิญญาณ”

—————————
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
#ชมรมพสบ.ทอ
#พสบ.ทอ11-16

27 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม