คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมบริษัทอมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์

1 min read

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เยี่ยมชมบริษัทอมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์


วันที่ 24 พ.ค.65 ที่บริษัทอมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดน ไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร และคณะ เยี่ยมชมกิจการของบริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ โดยมีนายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ


นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท แอ๊บโซลูท แอสเซมบลี จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของคนไทย ที่เริ่มต้นจากธุรกิจไบโอดีเซล และขยายสุ่ธุรกิจพลังงานทดแทน ทั้งไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม ซึ่งบริษัทเล็งเห็นถึงประโยชน์ของพลังงานสะอาดที่มีประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ ลดการนําเข้า เชื้อเพลิง และด้านสิ่งแวดล้อมที่ลดปัญหามลพิษ และลดภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นเทรนด์ของโลก ในปัจจุบัน ที่ทุกประเทศหันมาให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาพภูมิอากาศ

ประกอบกับ การเปลี่ยนผ่านในเทคโนโลยียานยนต์แบบเดิมที่ใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนมาเป็นยานยนต์ไฟฟ้า บริษัทฯ จึงลงทุนในโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน และระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อจะนํามา เพิ่มเสถียรภาพของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เพิ่มประสิทธิภาพในระบบผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าของประเทศ รวมทั้งส่งให้กับอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท เพื่อผลักดันให้เกิดผลสําเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็น New S-Curve ตามยุทธศาสตร์ ของประเทศ

โดยกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ มุ่งหวังให้ประเทศไทยกลายเป็น ASEAN BEV HUB ในการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค โดยสร้างโรงงานผลิตรถโดยสารไฟฟ้าภายในประเทศ และนําแบตเตอรี่ที่ผลิตได้มาเป็นชิ้นส่วนสําคัญในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ได้แก่ รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า “MINE Bus” เรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า “MINE Smart Ferry” ที่เปิดให้บริการแล้วในแม่น้ําเจ้าพระยา และรถบรรทุกพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนสถานีชาร์จ อัดประจุไฟฟ้าที่มีชื่อว่า “EA Anywhere” เพื่อยกระดับการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ให้มีความทันสมัย สะดวกสบาย ช่วยลดมลภาวะอย่างยั่งยืน


บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มย่อยของบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจรที่ทันสมัยและมีกำลังการผลิตขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน สามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนและระบบสํารองไฟฟ้าได้เอง ครบทุกระบวนการ ด้วยกําลังการผลิตในระยะเริ่มต้น 1 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปี และมีแผนขยายสู่ 50 กิกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีในอนาคต พร้อมทั้งมีโรงงานผลิตรถโดยสาร พลังงานไฟฟ้าภายในประเทศที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึง การให้บริการดูแลซ่อมบํารุงหลังการขายที่ครบวงจร ซึ่งถือเป็นศักยภาพของบริษัทไทย ที่มีความพร้อมและสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้