“อานนท์ แสนน่าน” เข้ารับรางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” ประจำปี 2563

1 min read

“อานนท์ แสนน่าน” เข้ารับรางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” ประจำปี 2563 ตามโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดีคืนคุณแผ่นดิน

 

วันที่ 26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นายอานนท์ แสนน่าน ประธานเครือข่ายหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นเรารักประเทศไทย เข้ารับรางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” (รางวัล ญาณสังวร) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 สาขา นักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น ตามโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน จาก ฯพณฯ อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีเป็นผู้มอบให้

หลังจากที่ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จาก “ร.9 ถึง ร.10 สู่ผองไทยทั่วแหล่งหล้า สืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา” ส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของเกษตรกร พร้อมกับได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ติดต่อกันมาหลายปีตามสโลแกนที่ว่า “พร้อมทุกเมื่อ เพื่อชาวเกษตรกร”

สำหรับ “โครงการประกาศเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท” ได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดีตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสใน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” คณะกรรมการจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ได้เกิดแนวคิดในการจัดงาน “คนของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

 

พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่บุคคลที่ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีจากทั่วประเทศจากหลายสาขาอาชีพ เพื่อเป็นอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้างและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งการค้นหาบุคคลที่จะเป็นต้นแบบคนดีแบบอย่างชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไปและตามรอยพระยุคลบาทการทำความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดิน เพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน “คนดีศรีสยาม” ครั้งที่ 9 ประจำปีพุทธศักราช 2563

รางวัลพระราชทานเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสยาม” (รางวัล ญาณสังวร) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 เป็นโครงการเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม น้อมรำลึกถวายพระเกียรติคุณแด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพราะในปัจจุบัน สังคมต้องการคนดี ที่เป็นพลังขับเคลื่อนเพื่อความเข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ และเป็นแบบอย่างแก่คนอื่นๆ

 

บุคคลแต่ละคนจะมีระดับคุณธรรมที่มีความแตกต่างกันตามปัจจัยสิ่งแวดล้อม คุณงามความดีและจริยธรรม ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติศีลธรรม กฎศีลธรรมของบุคคลแต่ละบุคคล และการพัฒนา “คุณธรรมจริยธรรม” นั้น จำเป็นต้องอาศัยการฝึกฝน โดยให้คนในสังคมได้คลุกคลีอยู่กับความถูกต้อง และการปลูกฝังการฝักปฏิบัติ การได้เห็นตัวอย่างที่ดีงาม ปัจจัยเหล่านี้จะค่อยๆ โน้มนำทำให้เกิดจิตสำนึกที่ถูกต้อง

ซึ่งการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นนั้น ประชาชนต้องมีหลักของใจอันมั่นคง มีศรัทธา และปัญญาอันถูกต้อง ปฏิบัติตนอยู่ในทางที่เป็นประโยชน์ และในการส่งเสริมบุคคลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สมควรได้รับการยกย่องชมเชย สนับสนุนและเสริมสร้างขวัญกำลังใจ เพือเป็นเกียรติสิริมงคลแก่บุคคลตัวอย่างที่จรรโลงให้สังคมน่าอยู่และสงบสุขต่อไป