สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กระตุ้นต่อม “จรรยาบรรณวิชาชีพ” ปลุกสำนึกคนทำโฆษณาออนไลน์ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

1 min read

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย รุกเดินสายจัดอบรม กระตุ้นผู้ผลิตสื่อโฆษณาอีสาน ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ หลังสื่อออนไลน์ขยายตัวก้าวกระโดด ทั้งมีการผลิตสื่อโฆษณาผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ หวังผลประโยชน์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

 


วันที่ 19 ส.ค.63 ที่ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ” ที่สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีคุณอุดมศักดิ์ วงษ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน และผู้ผลิตสื่อโฆษณาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน


โดยมีหัวข้อการอบรมเรื่อง แนวทางการผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และกรณีศึกษา โดยคุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ รองนายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกฎหมาย และคุณอนุพงษ์ เจริญเวช นักสืบสวนชำนาญการพิเศษ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) การฝึกปฏิบัติการ (Workshop) การกำหนดกลยุทธ์สร้างสรรค์โฆษณาอย่างมีจริยธรรม โดยคุณรชต ไวยอาษา Associate Strategic Planning Director และ ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ กรรมการสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ฝ่ายมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์คณะคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)


นายอุดมศักดิ์ วงษ์ประเสริฐ รองประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย มุ่งมั่นเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับจรรยาบรรณ ให้แก่บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตสื่อโฆษณามาโดยตลอด สื่อโฆษณานับเป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลมากต่อผู้รับชม จะเห็นได้ว่าการผลิตสื่อโฆษณาในปัจจุบันนั้นสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะสื่อโฆษณาที่ผ่านช่องทางออนไลน์ มีการเติบโตสูงมาก ตามวิถีการดำเนินชีวิตของผู้บริโภคปัจจุบันที่บริโภคสื่อออนไลน์มาก ทำให้การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ได้รับความนิยมมาก มีหลายแบรนด์ที่ได้สื่อสารในช่องทางนี้จำนวนมาก


ขณะที่ระบบการตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา ทำได้จำกัดเฉพาะการโฆษณาทางโทรทัศน์เท่านั้น ทำให้มีทั้งการโฆษณาที่สร้างสรรค์และผิดกฎหมายอยู่เป็นจำนวนมาก วัดจากข้อมูลของ อย.ปี 2561 มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำการโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายมากถึง 523 คดี และปี 2562 มีการเผยสถิติการเฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อต่างๆ จำนวน 24,482 รายการ พบโฆษณาฝ่าฝืนกฎหมายถึง 1,570 รายการ รวมทั้งมีกระแสสังคม วิพากษ์วิจารณ์การนำเสนอเนื้อหาการโฆษณาอยู่เป็นระยะ


นายอุดมศักดิ์ กล่าวต่อว่าการควบคุมสื่อโฆษณาจะมีหน่วยงานหลักคือ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ห อสคบ. และคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์จะมีชมรมตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณา ตรวจสอบก่อนออกอากาศ จึงไม่เกิดปัญหา แต่ระยะหลังสื่อโฆษณาที่ผ่านทีวีดาวเทียม และช่องทางออนไลน์ต่างๆ คิดเอง ทำเอง มักโฆษณาผิดกฎหมาย มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลประโยชน์ และต้องการหลีกเลี่ยง ยัดเยียดสื่อโฆษณานั้นให้ผู้บริโภค


ขณะเดียวกันการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาควบคุมสื่อโฆษณาช่องทางออนไลน์ และดาวเทียวนั้น คงไม่สามารถทำได้เต็มที่ เพราะการผลิตสื่อโฆษณาผ่านช่องทางออนไลน์มีจำนวนมาก ทางสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย จึงหันมารณรงค์ให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณา ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรม และข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับโฆษณาให้มาก เพื่อให้การผลิตงานโฆษณาเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ไม่ผิดกฎหมาย สามารถสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมด้วย


ผศ.ดร.บุหงา ชัยสุวรรณ กล่าวว่า บทบาทการทำงาน สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเดินสายสัมมนาในหัวข้อ การผลิตสื่อโฆษณาที่ตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปทั่วประเทศไทย มีจุดประสงค์ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้แนวทาง ความสำคัญในการกำกับดูแลตนเองของนักโฆษณา จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมไปถึงข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา ที่สามารถนำไปต่อยอดสร้างสรรค์ผลงานโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อตัวแบรนด์สินค้าในสื่อโฆษณาเอง และต่อผู้รับชมสื่อโฆษณานั้นๆ โดยได้มีการจัดอบรมจำนวนทั้งหมด 12 ครั้ง ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย เริ่มจากจังหวัดจันทบุรี, ขอนแก่น, กระบี่, เชียงใหม่ และสิ้นสุดที่กรุงเทพฯ


ด้านนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในยุคปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัล สื่อโฆษณาเข้ามามีบทบาททางออนไลน์เป็นอย่างมาก และยังนับได้ว่าโฆษณาเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้คนในสังคม เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การเติบโตของอุตสาหกรรมสื่อ และสินค้าอุปโภค บริโภคต่าง ๆ ล้วนมีการนำเสนอโดยใช้สื่อโฆษณา ทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสื่อโฆษณาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย กระนั้นก็อาจจะมีกลุ่มของผู้บริโภคบางกลุ่มที่รู้สึกกังวลกับชิ้นงานโฆษณาที่ออกมาว่าจะเป็นโฆษณาที่มาทำร้ายร้ายจิตใจ หรือเป็นโฆษณาที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อ การกระทำที่ไม่พึงประสงค์ของกลุ่มต่าง ๆ แต่ทุกปัญหาต้องมีทางออก งานโฆษณาจะยิ่งสร้างสรรค์ถ้ามีกฎกติกามารยาท และการแสดงความ รับผิดชอบต่อสังคมเป็นพื้นฐาน


โครงการอบรมในวันนี้นับว่าสิ่งสำคัญที่จะทำให้สื่อโฆษณาไม่ส่งผลกระทบต่อผู้รับชมคงเป็นการร่วมมือของผู้ผลิตสื่อเองที่ต้องมีความตระหนักถึงจรรยาบรรณในการผลิตสื่อ เพื่อให้สื่อที่จะสื่อสารออกไปนั้นไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อผู้รับชม และเป็นตัวอย่างที่ดีในการผลิตสื่อที่ดี ๆ ต่อไป หวังว่าผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากการอบรมในครั้งนี้ และสามารถนำไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงานโฆษณาให้มีความสร้างสรรค์ถูกต้อง เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อสังคมผู้บริโภคต่อไป ก็จะถือได้ว่าการอบรมครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว