“อาจารย์จักษ์” ชี้ สุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

1 min read

“อาจารย์จักษ์” ชี้ สุขภาพต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

การป้องกันสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ เป็นการลงทุนต่ำที่สุด เปรียบดังซื้อรถต้องมีการตรวจสภาพ ต้องเลือกน้ำมันชนิดดีๆเติมใส่รถ แล้วชีวิตของคนเราเองวันนี้ท่านได้ตรวจสุขภาพหรือยัง ท่านได้เลือกอาหารดีเพื่อบริโภคหรือยัง ท่านออกกำลังอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สุขภาพแย็งแรงหรือยัง “คิดอะไร ก็ได้เช่นนั้น กินอย่างระมัดระวัง ออกกำลังเป็นประจำ สุขภาพก็จะแข็งแรง”

 


วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคม และ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นางสาวไพลิน จินดามณีพร ผู้ตรวจราชการสำนักงานประกันสังคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมเยี่ยมชมเทคโนโลยีการบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า สำนักงานประกันสังคม มีนโยบายที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ที่ผ่านมาภารกิจส่วนใหญ่จะเป็นการดูแลสุขภาพในรูปแบบของการเยียวยาหลังการเจ็บป่วย สำนักประกันสังคมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด จึงได้มีการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเชิงรุก โดยการเพิ่มสิทธิในการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้ประกันตนเพื่อให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อประโยชน์ของผู้ประกันตนเป็นหลัก


โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ในการจัดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมและ Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตน ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อสามารถสนองตอบสภาพปัจจัยซึ่งประเทศไทย และทั่วโลกได้รับผลกระทบจาการแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID – 19 อันประกอบด้วยหลัก 3 H ได้แก่ (Helping) ได้แก่การดูแลให้ลูกจ้างและผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน (Healthy) ได้แก่ การส่งเสริมดูแลสุขภาพและป้องกันโรคให้กับนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน และ (Harmless) ได้แก่ การดำเนินกิจกรรมเพื่อลดอันตรายและสร้างความปลอดภัย ทั้งในการทำงานและนอกเวลาการทำงาน


นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมนี้เป็นการเสวนาหัวข้อ “ความรู้และแนวปฏิบัติพระราชบัญญัติกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2533 และพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม การบรรยายพิเศษ เรื่องโรคจากการทำงาน และ New Normal ในสถานประกอบการ การตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ การจัดนิทรรศการด้านการฝึกอาชีพ ด้านการแพทย์ การฟื้นฟู จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน โดยดำเนินการตามหลักการ Social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19