อาจารย์จักษ์ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก สาขาการขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ

1 min read

อาจารย์จักษ์ ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกรจังหวัดพิษณุโลก สาขาการขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) “สาขาการขับขี่รถแทรกเตอร์มืออาชีพ” กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน

โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ได้ร่วมกับบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด พิจารณาให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นตัวแทนในการเปิดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

และพัฒนาแรงงานในภาคการเกษตรให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะฝีมือให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเกี่ยวกับการขับรถแทรกเตอร์จนสามารถนำไปประกอบอาชีพ อันนำไปสู่การส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม และพัฒนาเกษตรกรให้มีความมั่นคงในอาชีพได้อย่างยั่งยืน ปัจจุบันการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของเกษตรกรไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตโดยสิ้นเชิง จากเดิมที่การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ถือครองอยู่ในเกณฑ์ต่ำ

เกษตรกรทำงานด้วยความเหนื่อยยากมีรายได้น้อย และมาตรฐานชีวิตลดลง เมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยทุ่นแรงและเพิ่มความสามารถในการผลิต จากที่เคยผลิตเพื่อใช้บริโภคในครอบครัวอย่างเดียว มาเป็นผลิตเพื่อจำหน่ายหรือผลิตเพื่ออุตสาหกรรม ซึ่งเกษตรกรไทยในหลายพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมในเชิงพาณิชย์ และมีแนวโน้มการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นมากในหลายพื้นที่

การนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมทั้งทางด้านเทคโนโลยีและประสิทธิภาพมาใช้ในการทำเกษตรกรรมเป็นปัจจัยสำคัญในการขยายกำลังการผลิต ลดต้นทุนการผลิต และลดระยะเวลาในการเพาะปลูกนอกจากจะเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและลดต้นทุนแล้ว การนำเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมมาใช้ยังช่วยลดการใช้แรงงานและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตให้สูงขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแก่เกษตรกร เพื่อช่วยเหลือสถานการณ์โควิด-19 จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ การขับรถแทรกเตอร์ การขับรถเกี่ยวข้าว การขับรถขุดขนาดเล็ก และการขับรถดำนา