กระทรวงแรงงาน ประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงาน กรณีการจ้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น

1 min read

กระทรวงแรงงาน ประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงาน กรณีการจ้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น  โดยผ่านระบบ Video Conference ระยะแรกประเทศญี่ปุ่นจะเปิดรับใน 4 สาขาอาชีพ งานบริบาล งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานจัดการทำความสะอาดอาคาร และงานเกษตรกรรม ระยะเวลาการทำงานสูงสุด 5 ปี

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทาง การปฏิบัติงาน กรณีการจ้างแรงงานที่มีทักษะเฉพาะไปทำงานในประเทศญี่ปุ่น แก่องค์กรผู้ส่งคนหางานไปทำงานในต่างประทศ ภายใต้โครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 51 องค์กร ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องอบรมคนหางานก่อนไปทำงานต่างประเทศ ชั้น 11 อาคารสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กระทรวงแรงงาน

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การจัดส่งแรงงานไทยไปประเทศญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องที่กระทรวงแรงงานมุ่งเน้นและติดตามผลการปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 กระทรวงแรงงานได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านข้อมูลพื้นฐานเพื่อการจัดระบบและการพำนักของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ (MOC) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศญี่ปุ่น 4 หน่วยงาน คือกระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เพื่อส่งเสริมกาจัดส่งและการรับแรงงาน ที่มีทักษะเฉพาะจากประเทศไทยไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นไปอย่างราบรื่น แก้ไขปัญหาในการส่งและการรับแรงงาน และปัญหาของการพำนักอยู่ในญี่ปุ่นของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ อันเป็นการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศ โดยกำหนดสาขาอาชีพของแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในเบื้องต้นไว้ 14 สาขาอาชีพ ได้แก่ การบริบาล การจัดทำความสะอาดอาคาร การทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับประกอบอุตสาหกรรม

 

อุตสาหกรรมเครื่องจักร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสารสนเทศ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรเรือ การซ่อมแซมรถยนต์และการบำรุงรักษา อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมโรงแรม เกษตรกรรม การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมบริการ ซึ่งในระยะแรกประเทศญี่ปุ่นจะเปิดรับใน 4 สาขาอาชีพ คือ งานบริบาล งานอุตสาหกรรมก่อสร้าง งานจัดการทำความสะอาดอาคาร และงานเกษตรกรรม โดยมีระยะเวลาการทำงานสูงสุด 5 ปี