อีอีซี ยัน ผังที่ดิน เน้นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน (ชมคลิป)

1 min read

อีอีซี ยัน ผังที่ดิน เน้นประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

 

 

(23 กค.62) นางสาวทัศนีย์ เกียรติภัทราภรณ์ รองเลขาธิการสายงานพัฒนาพื้นที่และชุมชน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ อีอีซี รับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายเพื่อนตะวันออก กล่าวชี้แจง แก่วาระเปลี่ยนตะวันออก ประเด็นการจัดทำผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีรายละเอียดสำคัญที่มีการชี้แจงอย่างชัดเจนผ่าน หนังสือเครือข่ายเพื่อนตะวันออก วาระเปลี่ยนตะวันออก ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ตามเอกสารแนบท้าย


ทั้งนี้ การจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของ “อีอีซี” กรมโยธาธิการและผังเมือง องค์กรหลัก ในการจัดทำผังเมืองทั่วประเทศและเป็นหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนั้น ทาง “อีอีซี” ได้นำหลักวิชาการของผังเมืองมาใช้ในการจัดวางผัง โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ ของชุมชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศน์ สุขภาวะประชาชน เป็นหลัก ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นเป้าประสงค์หลักตามพระราชบัญญัติอีอีซี ซึ่งจะเป็นเป็นผังแรกของการใช้ประโยชน์ที่ดินครอบคลุมในหลายมิติ ให้เกิดเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ และเป็นต้นแบบของผังการใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มจังหวัดอื่นๆในอนาคตต่อไป


ในส่วนของ พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 กำหนดให้ความสำคัญกับประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีสาระหลักในการจัดวางผังการใช้ประโยชน์บนที่ดินสูงสุด ดังนี้ 1.) การกันพื้นที่ป่าไม้และกำหนดระยะห่างจากป่าไม้ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ห้ามตั้งโรงงาน 2.) กันที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกำหนดระยะห่างจากริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ำ หรือ ลำคลอง ไม่น้อยกว่า 500 เมตร ห้ามตั้งโรงงาน 3) กำหนดประเภทการใช้ที่ดินอย่างสอดคล้องเหมาะสม โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 78 ของพื้นที่ทั้งหมด ได้ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อนุรักษ์


นอกจากนี้ ทาง“อีอีซี” ยังเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการรับฟังและออกความคิดเห็นแล้ว ถึง 40 ครั้ง โดยมีหน่วยงานทั้งจาก (สกพอ.) และกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) ชี้แจงและไขข้อข้องใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งประชาชน ชุมชนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานในพื้นที่โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อย่างเป็นทางการกว่า 25 ครั้งและเวทีที่ไม่เป็นทางการกว่า15 ครั้ง รวมไม่ต่ำกว่า 40 ครั้ง ซึ่งได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ให้ดี และเกิดประโยชน์สูงสุดกับชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
​นอกจากนี้ ยังได้ตอบ 8 ประเด็นคำถาม ของกลุ่มเครือข่าย ฯ ที่ได้มีหนังสือสอบถามเข้ามายังสำนักงานฯ โดยได้ชี้แจงรายละเอียดตอบทุกประเด็นคำถามอย่างครบถ้วน