‘ที่ปรึกษา รมว.แรงงาน’ให้กำลังใจ อสร. จ.ตรัง ผู้เสียสละนำภารกิจแรงงานสู่ประชาชนในพื้นที่

1 min read

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดตรัง พบปะให้กำลังใจอาสาสมัครแรงงาน ผู้เสียสละเวลาส่วนตัวและครอบครัว นำบริการด้านแรงงานช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและครอบคลุม

 

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ“อาสาสมัครแรงงาน พลังขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงแรงงาน” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงานจังหวัดตรัง ณ โรงแรมเลตรังบูติค รีสอร์ท ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวต้อนรับ นางอมรวรรณ ช่วงเพ็ชจินดา แรงงานจังหวัดตรัง กล่าวรายงาน

โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า อาสาสมัครแรงงานมีบทบาทสำคัญต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทำ การขยายความคุ้มครองผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การสอดส่องเฝ้าระวังการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวในพื้นที่ การป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ถือได้ว่าอาสาสมัครแรงงานเป็นบุคคลที่มีความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ เพราะการทำงานอาสาสมัครต้องสละเวลาจากการการประกอบอาชีพ ภารกิจส่วนตัวและครอบครัว มาร่วมทำงานกับกระทรวงแรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนด้านแรงงาน การจัดตั้งอาสาสมัครแรงงาน จึงเป็นการยกระดับการจัดบริการด้านแรงงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกตำบล

รศ.ดร.จักษ์ฯ กล่าวต่อว่า กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน ให้มีความรอบรู้ในภารกิจด้านแรงงานในเรื่องใหม่ๆ เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการตรงกับความต้องการ รวมทั้งยังสนับสนุนให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อตอบสนองนโยบายในการขับเคลื่อนภารกิจด้านแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ขอขอบคุณส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ และขอเป็นกำลังใจให้อาสาสมัครแรงงานทุกท่าน ได้นำความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากวิทยากร และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จผล เพื่อนำไปพัฒนาตนเองในการให้บริการภารกิจด้านแรงงาน และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ และทำงานส่วนรวมอย่างมีความสุขเพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน