ครูบาเจ้าศรีหมอกฟ้างำเมือง มีเมตตารับคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้เดินทางมาประกอบพิธีถวายเทียนจำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน🔹️วันอาทิตย์ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕:๐๐ณ วิหาร วัดฟ้างำเมือง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 🔹️

1 min read

ครูบาเจ้าศรีหมอกฟ้างำเมือง มีเมตตารับคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้เดินทางมาประกอบพิธีถวายเทียนจำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน🔹️วันอาทิตย์ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๑๕:๐๐ณ วิหาร วัดฟ้างำเมือง อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 🔹️

 

💠 ครูบาเจ้าศรีหมอกฟ้างำเมือง มีเมตตารับคณะศรัทธาสาธุชนที่ได้เดินทางมาประกอบพิธีถวายเทียนจำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ทั้งนี้ท่านที่สามารถมาร่วมในพิธีวันนี้ถือได้ว่าได้กระทำพิธีถวายทั้งของตน และของผู้อื่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นตัวแทนถวายของ ให้กับผู้ที่ไม่สามารถ เข้าร่วมวันพิธีได้ด้วยตนเอง แต่ก็ได้ร่วมถวายทุนปัจจัยจัดซื้อเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ในการบุญครั้งนี้ด้วย ถือว่าท่านได้สร้างบุญ ร่วมบุญในครั้งนี้ด้วยดี


กุศลใดๆที่ท่านได้รับในการประกอบพิธีในครั้งนี่ ถือว่าจิตใจพร้อมด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์ ย่อมมีอานิสงส์อันแรงกล้า ผุดผ่องงามพิศุทธิ์สดใสส่องแสงสว่างเจิดสรัส ขจัดสิ้นแล้วซึ่งเหตุแห่งทุกข์อุปัทวะทั้งปวง แล้วนำพาความรุ่งเรือง นำพาความเจริญไพบูลย์ ความเป็นมงคล ความสำเร็จในกิจ สิทธิสมประสงค์ มาสู่วิถีชีวิต กิจการงาน อีกบุคคลและสิ่งทั้งปวงที่เนื่องด้วยท่านนั้นตลอดกาล 💠. สาธุ สาธุ สาธุ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

🔹️ ชุดถวายเทียนพรรษาฯ ได้มีเจ้าภาพ จำนวน ๑๑๑ ชุด อนึ่งนั้น ในวันพิธีฯ ก่อนเข้าสู่พิธีถวายเทียนพรรษานั้น ก็ได้นำพาทั้งพระสงฆ์และอุบาสก อุบาสิกา สวดเจริญภาวนาแผ่อำนาจเดชะกุศลบารมีอุทิศให้ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดทั้งประชากรพลเมืองในประเทศไทยสยามนี้จงได้อยู่ดีมีสุขยิ่งๆ ขึ้นไป ให้ประเทศชาติจงเจริญก้าวหน้าต่อไป


ทั้งนี้ ได้นิมนต์พระมหาเถระและพระอนุเถระ ในพื้นที่มาร่วมอนุโมทนาและรับถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมด้วยแล้ว ส่วนญาติโยมที่มาร่วมพิธีในวันพิธีคนั้งนี้. โดย ดร.พิษณุพล ประสาน, คุณพรชัย ภัคค์สกุล, คุณปัทมาวดี ประชาธำรง, คุณปัญญา กฤษดาสุรวัช, คุณสมบูรณ์ บุญเรือง, คุณนพรัตน์ เขียวอินต๊ะ, คุณวรางคณางค์ อินปัน, ร.ต.บุญเลิศ สุภาวรรณ์, คุณกิตติพงษ์ ปงธิยา และมีอีกหลายๆ ท่านได้ร่วมอนุโมทนาสาธุการฯ ในกุศลจิตศรัทธาในครั้งนี่ ให้ท่านทั้งหลายได้มีส่วนร่วมตามเจตนากุศลสะดวกแห่งตนแล้วในกิจพิธีครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงสมประสงค์จำนงค์หมายแล้วทุกประการ 🔹