ยโสธร พ่อเมืองบั้งไฟปล่อยแถวกวาดล้างการพนันบั้งไฟ

1 min read

ยโสธร พ่อเมืองบั้งไฟปล่อยแถวกวาดล้างการพนันบั้งไฟ

 


วันที่ 8 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธร นายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานปล่อยแถวชุดปฏิบัติการณ์ป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ประจำปี 2562 โดยมีนายสำรวย ชูยศ ป้องกันจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานว่า ตามที่จังหวัดยโสธร ได้ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟ ตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ลงวันที่ 29 กันยายน 2560


และ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 23/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559 เพื่อให้การปฏิบัติตามประกาศจังหวัดยโสธร ทั้ง 2 ฉบับเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดยโสธรจึงจัดชุดปฏิบัติการฯ และจัดพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยบั้งไฟจังหวัดยโสธรขึ้น


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุดปฏิบัติการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยบั้งไฟจังหวัดยโสธร มีความพร้อม และมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตามประกาศจังหวัดยโสธร เรื่อง มาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อย หรือกระทำการอย่างใดเพื่อให้บั้งไฟตะไล หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ


สำหรับชุดปฏิบัติการป้องกันและรักษาความปลอดภัยและการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนในการจุดและปล่อยบั้งไฟจังหวัดยโสธร ประกอบด้วย ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง และกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ย.ส. จำนวน 65 นาย
สำหรับการจัดพิธีปล่อยแถวชุดปฏิบัติการฯในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นตามข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับอนุญาตให้จุดและปล่อยบั้งไฟในปี 2562 เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ยโสธร รายงาน