ก.แรงงาน เปิดเวทีรับฟังความเห็นกับบริษัทจัดหางานปรับระเบียบจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศ

1 min read

ก.แรงงาน เปิดเวทีรับฟังความเห็นกับบริษัทจัดหางานปรับระเบียบจัดส่งคนไทยไปทำงานต่างประเทศ

 

เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเวทีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการปรับปรุงแก้ไขระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ แนวทางการขยายตลาดแรงงาน อำนวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมปริ๊นซ์ตัน พาร์ค สวีท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน ให้การต้อนรับ นางสาวอรัญญา สกุลโกศล นายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศ กล่าวรายงาน

โดยนายกสมาคมฯ กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดโอกาสให้มีการประชุมขึ้นเพื่อให้โอกาสสมาคมฯ ได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบของกระทรวงแรงงานที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ และแนวทางในการขยายตลาดแรงงาน เพื่อให้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในครั้งนี้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

สำหรับสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศได้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2546 ขณะนี้มีสมาชิกจำนวน 83 บริษัท จากจำนวน 134 บริษัทที่จดทะเบียน เนื่องจากหลายแห่งทยอยเลิกกิจการไป โดยนายกสมาคมการจัดหางานไทยไปต่างประเทศได้เสนอประเด็นปัญหาที่สมาคมฯ และสมาชิกได้หารือร่วมกัน ได้แก่ การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดส่ง การขยายตลาดแรงงานไปต่างประเทศ การยกระดับฝีมือ และภาษา ให้แก่แรงงานไทย การกำหนดระเบียบการทำงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศต่าง ๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการรับรองเอกสารขอนำเข้าแรงงานไทยของนายจ้าง

ซึ่งปัจจุบันยังพบว่ามีการปฏิบัติที่แตกต่างกันอยู่ ควรมีบทลงโทษสำหรับคนหางานที่ไปทำงานในต่างประเทศแล้ว มีพฤติกรรมกระทำผิดกฎหมายของประเทศนั้น ๆ เช่น เสพ หรือค้ายาเสพติด ก่อความวุ่นวายต่าง ๆ เป็นต้น ควรจัดระเบียบความเข้มงวดการนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้มีระเบียบปฏิบัติเช่นเดียวกับการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศ และบริษัทส่งออกแรงงานควรจะได้รับอนุญาตให้นำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ด้วย โดยใช้ใบอนุญาตและหลักทรัพย์ค้ำประกันเดียวกัน เพื่อให้ได้มืออาชีพเข้ามาทำงาน