พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 71

1 min read

พิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 71

 

วันนี้ (24 มิ.ย. 62) เวลา 8.30 น. นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 71 ณ ห้องสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลากการศาลยุติธรรม ประธานศาลฎีกาได้กล่าวแก่ผู้เข้าศึกษาอบรมตอนหนึ่งว่า “…ผู้พิพากษามีหน้าที่ในการพิจารณาพิพากษาคดี ย่อมต้องปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม ถูกต้องตามกฎหมาย และประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของศีลธรรมและประเพณีอันดีงามของตุลาการ เพื่อที่จะรักษาและเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการให้เป็นที่เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน จึงหวังว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ คำแนะนำจากวิทยากรไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อราชการและการดำรงตนต่อไป…”

สำหรับผู้เข้ารับการอบรมคือผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา จำนวน 113 คน จากผู้สมัครทั้งสิ้นจำนวน 7,507 คน เพื่อฝึกอบรมทั้งในด้านการปฏิบัติงานและการดำรงตนที่ดี มีระยะเวลาการอบรม 1 ปี แบ่งออกเป็น ภาคปฐมนิเทศ เพื่อปรับพื้นฐานทั้งด้านแนวคิด การดำเนินชีวิต บุคลิกภาพ รวมถึงวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร และภาควิทยาการ ซึ่งจะเน้นความรู้ทั้งข้อกฎหมายและวิชาการด้านต่าง ๆ ที่ผู้พิพากษาควรทราบ และมีการฝึกปฏิบัติการนั่งพิจารณาคดีจริงในศาลต่าง ๆ รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีให้พร้อมที่สุดสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้พิพากษา ภายหลังจากการอบรมแล้ว จะมีการประเมินผลการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นเมื่อผ่านการประเมินจึงจะเสนอชื่อให้คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมพิจารณาเพื่อกราบบังคมทูลเสนอรายชื่อให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาประจำศาลต่อไป


อนึ่ง พิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ครอบครัวของผู้ช่วยผู้พิพากษาเข้าร่วมด้วย เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการศึกษาอบรม เส้นทางชีวิตของผู้ช่วยผู้พิพากษา และร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จจากความมุ่งมั่นของบุตรหลานที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้ามาได้ อีกทั้งยังให้ผู้ช่วยผู้พิพากษาทุกท่านได้ตระหนักว่าผู้พิพากษาก็เป็นประชาชนคนไทยที่เลือกเข้ามาทำหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์แทนคนไทยทุกคน ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการสอบคัดเลือกเป็นเพียงก้าวแรกสำหรับการทำงานที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่คือ สิทธิและเสรีภาพของพี่น้องประชาชนคนไทยที่มีอรรถคดี ความภาคภูมิใจเพียงแค่ครอบครัวคงไม่พอ แต่ผู้ช่วยผู้พิพากษาต้องเป็นผู้พิพากษาที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศในอนาคตด้วย