กรมทางหลวงชนบทเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2 โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท สนับสนุนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 min read

กรมทางหลวงชนบทเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2 โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท สนับสนุนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

 

วันนี้ (21 มิ.ย.62) ที่โรงแรมซันธาราฯ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา นายประสงค์ คงเคารพธรรม เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่2 โครงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท สนับสนุนเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนายศราวุธ เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา ส่วราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้จากการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จะส่งผลให้เกิดคามต้องการในการเดินทางและขนส่งสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น และปริมาณจราจรในพื้นที่จะขยายตัวและเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วกรมทางหลวงชนบท ในฐานะหน่อยงานผู้รับผิดชอบถนนสายรอง ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันพัฒนาถนนสายรองที่จะทำให้เกิดการขนส่งหลายรูปแบบ และไร้รอยต่ออย่างสมบูรณ์แบบ โดยการเชื่อมต่อกับระบบคมนาคมอื่นๆ เพื่อเข้าถึงพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง รวมทั้งมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาจราจร และปัญหาจุดเสี่ยง จุดอันตรายบนโครงข่ายทางถนนสายรอง และเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางขนส่งในพื้นที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและนักท่องเที่ยว

ในการนี้กรมทางหลวงชนบท จึงได้จัดเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการฯ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแบบจำลองจราจรการเดินทางและขนส่ง ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) และเสนอแนะโครงการพัฒนาโครงข่ายถนนที่เหมาะสมเพื่อรองรับปริมาณจราจรการเดินทาง และขนส่งสินค้า รวมถึงโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของโครงข่ายถนนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษตะวันออก (EEC) ตลอดจน.ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสมเบื้องต้นด้านวิศวกรรม เศรษฐศาสตร์ สังคม และสิ่งแวดล้อมของโครงการที่เสนอแนะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และจัดทำแผนแม่บทพัฒนา โครงข่ายทางหลวงชนบทสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงข่ายทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

**************